บทความธรรมะ


# เรื่อง โดย อ่าน ตอบ ผู้ตอบล่าสุด
 "ผลของการปฏิบัติธรรม" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)
 "ตลาดแห่งมรรคผลพระนิพพาน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "รักษาศีล รักษาที่ใจ" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)
 "ความโกรธไม่มีคุณ มีแต่โทษ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "รักษาสติ ให้เหมือนทหารรักษาหน้าที่" (หลวงปู่จันศรี จฺนททีโป)
 "สร้างหลักใจไว้ให้ดี" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "อำนาจของใจ" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "นินทาสรรเสริญ เหมือนอิฐกับทองคำ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ให้สติอยู่กับพุทโธ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "การคอยรับบุญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "พระพุทธศาสนาไม่มีเสื่อม" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 คาถาพระอัสสชิ ... พระสารีบุตร
 "ทาน ศีล ภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 เทวดาขอให้ท่านอาจารย์ลีช่วยสร้างพระพุทธรูป
 "ปลง คือวางลงอย่าแบกมัน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "เราทำให้เกิดขึ้นเอง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "นักภาวนา สู้ไม่ถอย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "แย่งชิงกิเลส" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "การนับถือกับการปฏิบัติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ศีลบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "วิสุทธิอุโบสถ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "มาฆบูชา วันแห่งความรัก" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 "ทานศีลภาวนา ล้วนฝังลึกอยู่ที่จิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"ปัจจุบันธรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
"วิธีทำภาวนาสมาธิ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
"คติธรรม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
"ปัญญา เกิดจากใจที่สงบ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
"ศาสนาเสื่อม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"ปล่อย มันก็ไม่มีทุกข์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
"จิตที่เป็นสมาธิแล้วไม่หลอกลวง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย