ความหมายของ "พรหม"


ความหมายของ "พรหม"

พรหม คือ ธรรมชาติ พลังธรรมชาติก่อเกิด ดำรงอยู่ และเปลี่ยนแปลง

ธรรมชาติออกมาแสดงเป็นรูปธรรม ปรากฏให้เห็นเป็นรูปพระพรหม และพระพรหมเมื่อเข้าสู่ความเป็นนามธรรมก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือธรรม

พ่อแม่เป็นพระพรหมในบ้าน ส่วนองค์พ่อพรหมธาดาท่านเปรียบเสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ ญาติผู้มีพระคุณ เป็นบรรพบุรุษของเรา
   

6,468จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย