คุณธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ


<
คุณธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นธรรมะปัญญาที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สงบ ร่มเย็น คือ เอื้อ เกื้อ กัน ได้แก่
๑. เอื้อ คือ เมตตาต่อกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน รักกัน
๒. เกื้อ คือ ช่วยเหลือกัน มีอะไรแบ่งปัน และเอื้อให้มีโอกาส
๓. กัน คือ เข้าใจซึ่งกันและกัน และให้โอกาส ให้อภัย เคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ไม่อคติต่อกัน
   
 7,150 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย