พระคาถา พระพรหมธาดา

 prommasit  

พระคาถาพระพรหมธาดา

โอม พรหมมา รามะ มะสะยังติ๛ (๑๖ จบ)

ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา ท่านพ่อท้าวมหาพรหมธาดา ผู้ให้การก่อเกิดแห่งเทพเทวา มนุษย์ สัตว์โลก ทั้งหลายทั้งปวง ที่คอยดูแลและคุ้มครองให้เจริญเติบโต วิวัฒนาการ ยิ่งใหญ่ สมบูรณ์แห่งจักรวาล และลิขิตชะตาของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ด้วยวาระแห่งกรรม ดลบันดาลด้วยเหตุและผล ด้วยจิตศรัทธา


ลูกขอยึดมั่นปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ และเจริญพรหมวิหาร ๔ ของพ่อพรหมธาดา เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ลูกขอตั้งปณิธานจะปฏิบัติตนด้วยฐานจิต อกเขาอกเรา เอื้อ-เกื้อ-กัน ให้อภัยไม่ถือสา ด้วยจิตหัวใจ ๕ กตัญญู ศรัทธา เชื่อมั่น หนักแน่น มั่นคง ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันไปมิได้ขาด อย่างจริงจัง จริงใจ เด็ดขาด สาธุ๛


บัดนี้ ลูกขอน้อมถวายของบูชา (ชื่อของถวาย...) ขอท่านพ่อโปรดเมตตารับ และขอบารมีท่านพ่อพรหมธาดา โปรดเมตตาประทานพร ขอให้ลูกมีสติปัญญาแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ มีดวงตาเห็นธรรม และขอโอกาสได้เจริญภาวนา เจริญบุญกุศล เจริญเติบโตทั้งทางรูปและทางนาม ตั้งจิตขอสิ่งใด ขอให้ได้สมประสงค์ สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง ไร้โรคภัยมาเบียดเบียน แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นสิริมงคล มั่งมีศรีสุข อยู่เย็นเป็นสุข กิจการราบรื่น การงานรุ่งเรือง เจริญด้วยปัจจัย ๔ การงานการเงิน ไม่เป็นอุปสรรค สำเร็จทุกประการ สุขสันติ สุขสันติ


โอม มะ อะโห ศานติ สันติ โอม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมารับบุญกุศลแห่งความดีนี้ และอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ด้วยบารมีท่านพ่อพรหมธาดา จงสันติ สันติสุข ทั่วหน้ากันเทอญ


โอม ศรีชัยยะ ศานติ สันติ โอม ขอบารมีท่านพ่อพรหมธาดา ประทานพลัง ๕ ประการ
๑. ขอรับพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ๒. ขอรับพลังแห่งความมงคล
๓. ขอรับพลังแห่งชีวิต ๔. ขอรับพลังแห่งปัญญา ๕. ขอรับพลังแห่งความสำเร็จ


โอม สรณะ สัปปายะ บรรลุ สำเร็จ สวาหะ นะมะฮา


โอม ทุกพลัง เอื้อเกื้อกัน พึ่งพากัน เป็นสรณะ จนเป็นหนึ่งเดียว ถึงพร้อมที่จะปฏิเวธวิวัฒน์
ถึงจุดสัปปายะ บรรลุ สำเร็จมรรคผล เป็นรูปธรรม ก่อเกิดเป็นผล เป็นอานิสงส์ โอม สำเร็จ ๛

---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา


อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   


9,121


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย