๑๘ ขั้นตอนรู้แก้กรรม


<
๑๘ ขั้นตอนรู้แก้กรรม

การแก้ไขกรรมวิบากของตนเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงได้รับการเคลียร์วิบากกรรม มีดังนี้

๑. ทำผิดไม่ต้องกลัว (เราเอามาพิจารณาเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดทำถูกในครั้งต่อไป)
๒. ทำผิดกลัวไม่รู้ (ถ้าเราไม่มีการตรวจสอบพิจารณา เราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งใดผิดหรือถูก เราก็จะทำซ้ำอยู่นั้นเอง)
๓. ทำผิดแล้วรู้ แต่ไม่ยอมรับว่าผิด
๔. ยอมรับว่าผิดจริง แต่ไม่ยอมแก้ไข
๕. ยอมแก้ไข แต่ไม่ยอมตรวจสอบ
๖. ยอมตรวจสอบ แต่จะยอมแก้ไขพัฒนาไหม
๗. แก้ไขพัฒนาแล้ว แต่จะทำต่อเนื่องไหม
๘. ทำต่อเนื่องแล้ว จะยอมให้ผู้รู้ตรวจสอบไหม
๙. ผู้รู้ตรวจสอบให้แล้ว จะยอมรับผู้รู้ไหม
๑๐. ยอมรับผู้รู้แล้ว แต่จะยอมรับผู้รู้พิจารณาให้ไหม
๑๑. ยอมรับผู้รู้พิจารณาให้แล้ว แต่จะยอมทำตามแก้ไขไหม
๑๒. ยอมทำตามแก้ไขแล้ว แต่จะยอมตรวจสอบไหม
๑๓. ยอมตรวจสอบแล้ว แต่จะยอมแก้ไขพัฒนาไหม
๑๔. ต้องทำต่อเนื่องสม่ำเสมอ
๑๕. เพิ่มตบะ ขันติ อดทน อดออม มุมานะ วิริยะ อุตสาหะ
๑๖. จริงจัง จริงใจ เด็ดขาด (จจด.)
๑๗. มีความปีติดีใจที่ได้แก้ไข มีสัมมาทิฏฐิ สมควรที่จะทำ เห็นประจักษ์ประโยชน์ เห็นความสำคัญ ตั้งปณิธานเพิ่มขึ้น ส่งเสริมอิทธิบาท ๔ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ให้แข็งแรง
๑๘. รักษาต่อไป
แปดขั้นตอนแรกเป็นอย่างหยาบ แต่แปดขั้นตอนหลังเป็นอย่างละเอียด
---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,756 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย