คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้น


คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้น

ผู้หญิงคนหนึ่งถามพระภิกษุดอกบัวพ้นน้ำว่า ญาติโยมที่ทำบุญแล้วตั้งจิตปรารถนาต่างๆ จะเป็นไปตามที่จิตได้ตั้งปรารถนาไว้ไหม?

พระภิกษุดอกบัวพ้นน้ำกล่าวตอบว่า เป็นไปได้ จิตเกิด-รูปธรรมทั้งหลายเกิด จิตดับ-รูปธรรมทั้งหลายก็ดับ ท่านจงอย่าดูถูกความคิดที่แวบขึ้นเท่านั้น เพราะในชาติใดชาติหนึ่งเราก็จะทำตามความคิดแวบหนึ่ง ฉะนั้น จงระวังความคิดของเราให้มากๆ

อธิบายเพิ่มเติม การที่เราคิดอะไรขึ้นมาไม่ว่าดีหรือชั่ว นั่นหมายความว่าเราได้สร้างเหตุเส้นทางนั้นไว้แล้ว เพียงแต่ว่าจะเดินไปตามเส้นทางนั้นหรือเปล่า พอเราไม่ได้นำเอาความคิดเช่นนั้นออก ก็จะมีเหตุให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมา เพราะว่าความคิดนั้นจะเป็นปัจจัยเหตุร่วม ปรากฏชัดเป็นรูปธรรมต่อไป เราจะต้องยกความคิดที่แวบหนึ่งนั้นมาพิจารณากรรม ๕ วิบาก ๗ ว่าสมควรที่จะเอาหรือไม่เอา ถ้าเราไม่เอาก็จะต้องส่งความคิดนั้นคืนสู่ธรรม มีสติสัมปชัญญะพิจารณาที่จะไม่เอา ไม่รับ ไม่ให้เป็นไป ถ้าเราตัดสินใจไม่เอาไม่รับ ก็ให้ตั้งปณิธานนำความคิดแวบหนึ่งนั้นคืนสู่ธรรม จึงทำให้เราได้ตัดซึ่งปัจจัยเหตุนั้น ความคิดแวบหนึ่งนั้นจึงไม่สามารถเป็นผลได้ เช่น เหมือนกับขั้วแม่เหล็ก จะดึงดูดเหล็กต่างๆ เข้ามาหาตนเอง เช่นเดียวกับความคิดของคนเรา ถ้าเราคิดดีก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวเรา แต่ถ้าเราคิดไม่ดี ก็ดึงสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวเรา แต่เราต้องรู้เท่าท้น รู้วิธีจัดการกับสิ่งที่ไม่ดี ตัดต้นเหตุนั้นๆ ผลร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรา

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   

6,644


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย