ความเข้าใจ "พระพิฆเณศ" ที่ถูกต้องตามธรรม


<
พระคาถาองค์พ่อพิฆเณศ

โอม ศรี คะเณศายะ สิทธิ ธาตา นะมะ๛ (๙ จบ)

ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา ท่านพ่อพิฆเณศ เทพเจ้าแห่งปัญญา ขจัดปัดเป่าอุปสรรค และสำเร็จ ศูนย์รวมแห่งความสัปปายะ พ่อท่านได้รับพรจากมหาเทพ มหาเทวี ผู้ใดได้กราบไหว้แล้ว สำเร็จทุกประการ ด้วยจิตศรัทธา

บัดนี้ ลูกขอตั้งจิตอธิษฐาน เจริญภาวนาปัญญา สุ-จิ-ปุ-ลิ หมั่นฟัง-คิด-ถาม-เขียน พิจารณากรรม ๕ ทำทำไม ทำไมถึงทำ ผลขณะกระทำ ผลที่ตามมา ผลที่แท้จริง พิจารณาวิบาก ๗ ชอบธรรม สมควร เหมาะสม บุคคล สถานที่ การณ์ และกาลเวลา ด้วยหลักโยนิโสมนสิการ คิดพิจารณาตั้งแต่เหตุไปถึงผล ผลถึงเหตุ อย่างครบวงจร ตามภาวะจริงแท้แห่งธรรม

รู้เหตุ ยอมรับในเหตุ แก้ไขเหตุ สร้างเหตุใหม่ จึงจะได้ผลใหม่ เมื่อเหตุเป็นเช่นไร ผลย่อมเป็นเช่นนั้นแล ทำเหตุให้ถึงพร้อม จึงสำเร็จสมบูรณ์

บัดนี้ ลูกขอน้อมถวายของบูชา (ชื่อของถวาย...) ขอท่านพ่อโปรดเมตตารับ และขอบารมีท่านพ่อพิฆเณศ โปรดเมตตาประทานพร ขอให้ลูกมีสติปัญญาแก้ไขปัญหา ขจัดอุปสรรคต่างๆ สิ่งที่ตั้งใจ ขอให้สมหวัง สำเร็จทุกประการ สุขสันติ สุขสันติ สันติสุขโอม๛ประวัติองค์พ่อพิฆเณศ

ท่านก็ได้รับพร ๕ ประการ จึงเป็นเทพแห่งความสำเร็จ ได้รับพรจากมหาเทพทั้ง ๓ ให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ บุคคลใดจะทำงาน จะบูชา จะทำพิธีกรรมจะให้สำเร็จก็ต้องบูชาองค์พ่อพิฆเณศ แม้แต่ทางไทยของเราก็มีมา แม้แต่การหล่อพระพุทธรูปก็เชิญองค์พ่อพิฆเณศมาจึงจะสาเร็จได้ ฉะนั้นจึงถือว่าท่านให้ความสำเร็จได้

ชายาของพ่อพิฆเณศ คือ นางพุทธิ และนางสิทธิ ทั้งสองเป็นธิดาของประชาบดีอิศวรูป นางพุทธิให้กำเนิด ลาภะ นางสิทธิให้กำเนิด เกษม

๑. ภูมิธรรม ฉลาด มีปัญญา ปัดเป่า ขจัดอุปสรรค ศูนย์รวมแห่งความสัปปายะ ได้รับพรจากมหาเทพ มหาเทวี ได้กราบไหว้แล้วสำเร็จ องค์พ่อพิฆเณศไม่มีอำนาจ บารมีในตัว แต่ได้รับพลังจากมหาเทพ มหาเทวี จึงมีพลังที่ใหญ่ขึ้นมาได้

๒. ทิพยพลัง พลังแห่งปัญญาขจัดปัดเป่า อุปสรรค และสำเร็จ เพราะเป็นเจ้าแห่งปัญญา

๓. การบูชา
๓.๑ พิธีกรรม การปฏิบัติ คือ ถวายกล้วย หญ้าแพรกไหว้ครู อ้อย ขนมโมทกะลาดู ขนมหวานได้หมด ๓.๒ จิตวิญญาณ ปัดเป่าอุปสรรค ความรู้ เมตตา กรุณา

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,338 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย