การไหว้บูชาพระ


การไหว้บูชาพระ

การไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรตั้งฐานจิตในการไหว้ท่าน ดังนี้

๑. ไหว้พระพุทธเจ้า ให้ตั้งฐานจิตระลึกถึงจิตพุทธะ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ที่พระองค์ท่านสามารถเป็นอย่างนี้ได้เนื่องด้วยพระองค์ท่านมีภูมิปัญญาที่รู้ธรรม เข้าถึงธรรม ตรัสรู้ธรรม

๒. ไหว้พระธรรม ให้ตั้งฐานจิต ว่าด้วยภูมิปัญญาที่เข้าถึงธรรม ให้ไหว้อานิสงส์ของธรรม คือ ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ตกไปสู่สิ่งที่ชั่ว

๓. ไหว้พระสงฆ์ คือ ท่านศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะจนรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ศึกษา แล้วนำมาถ่ายทอด สั่งสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราในการพิสูจน์ให้เราเห็น ท่านพิสูจน์ตัวเองด้วยการปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนรู้ว่าพระธรรมไม่ใช่ของเก๊ แต่เป็นสัจจะธรรมของจริงแท้ที่ท่านพิสูจน์ให้รู้แจ้งเห็นจริง

๔. ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุเจดีย์ คือ ไหว้ทางด้านปัญญา ให้ถือว่าพระธาตุเจดีย์เป็นอุทธาหรณ์ว่า ชีวิตของพระพุทธเจ้าเป็นอนิจจัง แม้พระพุทธเจ้าก็ยังต้องสูญสลาย

ถ้าไหว้ทั่วไป คือ ระลึกถึงคุณงามความดี ทางธรรมยังเหลือกระดูกให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
๑. สร้างศรัทธา
๒. อุทธาหรณ์บ่อยๆ พูดบ่อยๆ
๓. สร้างจิตผูกพันธ์ คือ บนบานศาลกล่าวแล้วจะสำเร็จ
๔. สร้างความหวัง ฝากความหวัง

ข้อที่ ๑-๔ จะเกิดจิตวิญญาณ ว่าจะให้เราได้

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   

6,378


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย