มีจิตระวัง จึงไม่โดนสิ่งนั้นๆ


<
มีจิตระวัง จึงไม่โดนสิ่งนั้นๆ

"บุคคลผู้ใดสำเร็จปฐมฌาน ความใฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายอันประกอบด้วยความหมายมั่นในกามคุณ ย่อมเร่งเร้ารบกวนอยู่ ปัญญาก็ยังมีส่วนแห่งความเสื่อม, สติอันสมควรแก่ฌานนั้น ย่อมติดแน่น ปัญญาก็มีส่วนแห่งความติดมั่น, ความใฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายอันประกอบด้วยฌานที่ไม่มีวิตก ย่อมเร่งเร้า ปัญญาก็มีส่วนแห่งคุณวิเศษ, ความใฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายอันประกอบด้วยญาณเป็นเหตุให้เบื่อหน่าย ย่อมเร่งเร้า ปัญญามีส่วนแห่งความแทงทะลุสัจธรรม ประกอบด้วยธรรมอันคลายความกำหนัด"

จากพระพุทธโฆษาจารย์. ๒๕๕๑. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบเรียง. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพ : บริษัท ธนาเพรส จำกัด, ๑๔๒-๑๔๓.

อธิบายว่า จิตจะต้องมุ่งมั่นสิ่งที่เป็นโทษตรงนั้น ก็จะเพิ่มให้เรากำหนัดตรงนั้นได้ สมมติว่า จิตของเราตรงนี้เพ่งไปที่ให้เห็นโทษ เราดูดบุหรี่เขาก็จะรู้สึกได้เลย ว่าจะถูกบุหรี่จี้หรือเปล่า จิตก็จะระวัง

จิตของเราถ้าไปผูกว่าสิ่งนี้จะเป็นอันตราย จิตของเราก็จะระวัง ถ้าจิตของเราหลงระเริง จิตของเราก็จะไม่ระวัง เดี๋ยวก็จะต้องโดน ระวังในสิ่งระวัง เราก็จะไม่โดนสิ่งนั้น

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 6,331 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย