ใครรู้จัก วินัย ไกรบุตร ช่วยนำข้อความนี้ไปให้เขาอ่านด้วยครับ


<
ใครรู้จัก วินัย ไกรบุตร ช่วยนำข้อความนี้ไปให้เขาอ่านด้วยครับ

วินัย ไกรบุตร ได้เกิดเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง ทำให้เป็นโรคตุ่มน้ำพอง จะมีผื่น ตุ่ม ฝี หรือมีร่องรอยต่างๆ เป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานมาก
บุพกรรม คือ อดีตชาติ เคยให้คำชี้แนะ แนะนำสั่งสอนผู้อื่นในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือให้ยาพิษแก่คนอื่น หรือให้ใครกินอะไรที่ไม่ดีแล้วก่อเป็นพิษภัยแก่เขา
เราจะต้องสำนึกผิดในกรรมที่กล่าวมานี้

เจ้าตัวจะต้องสร้างบุญกุศลใหญ่ กรรมถึงจะเปิด สร้างบุญกุศลด้วยการ

๑. ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ ๙ วัด

๒. ทำบุญ ๙ วัด

ต่อจากนี้ ให้ไปสำนึกผิด และไถ่ถอนด้วยการสร้างบุญกุศลชดเชย ๓ ข้อ

๑. พิมพ์หนังสือธรรมะ เผยแพร่ ต้องเป็นหนังสือธรรมะเกี่ยวกับพระธรรมที่ถูกต้อง

๒. พระสงฆ์รูปไหนที่เทศนาธรรมะที่พูดเกี่ยวกับความจริงในสิ่งที่ถูกต้อง เราจะต้องไปส่งเสริมเขา ต้องส่งเสริมความจริงให้ปรากฎ แล้วตัวเองต้องยอมรับผิดตรงนี้ แล้วขอให้เจ้ากรรมนายเวรเอ็นดู

ที่ทำเช่นนี้ไม่ใช่ให้หายจากโรคนี้ แต่ให้ยินดีรับกรรม แต่ขอให้ชีวิตเราอยู่ได้ ขอให้โรคบรรเทาแล้วเราอยู่ได้ เราจะสร้างกุศล ด้วยการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ส่งเสริมพระธรรม ส่งเสริมความจริงให้ปรากฏ เราจะต้องเน้นมาทางนี้

๓. ถ้าเราพอมีเงินทองอยู่บ้าง ให้สร้างพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา

เพราะว่าเราเคยทำผิด ให้ความรู้ที่เป็นพิษแก่คนอื่น ฉะนั้น เราอย่าไปชี้ทางผิดให้กับคนอื่น

คำว่า "พิษ" นี้มี ๓ ด้าน

๑. พิษทางการกิน

๒. พิษทางความคิด คือ ความคิดที่ผิด

๓. พิษทางทางจิตวิญญาณ คือ ความคิดที่หลงแล้วยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิด แล้วยังไม่สำนึก ที่จะไถ่ถอน

ถ้าเราทำพิษทั้ง ๓ ข้อนี้ เราจะต้องแก้ด้วยการ ให้ธรรมะ ความจริงให้ปรากฏ

คำขอขมากรรม

อิมานิ กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะโทสัง อะสัญจิจะโทสัง สัพพะโทสัง ขะมันตุ โว อะโหสิกัมมัง สุขสันติ สันติสุข โอม ๛

ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พระพุทธองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งปวง พระมหาโพธิสัตว์ มหาเทพ มหาเทวี องค์เทพทุกท่าน เทวดาทุกองค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายทั้งปวง

ข้าพเจ้าชื่อ นายวินัย ไกรบุตร

ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดที่ได้ทำอกุศลกรรม เคยให้คำชี้แนะ แนะนำสั่งสอนผู้อื่นในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ให้ยาพิษแก่คนอื่น และให้ใครกินอะไรที่ไม่ดีแล้วก่อเป็นพิษภัยแก่เขา ทำให้เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน

ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ ภาวะธรรมใดภาวะธรรมหนึ่ง ชาตินี้หรืออดีตชาติ ด้วยกาย วาจา ใจนี้ ต่อผู้อื่นผู้ใด สัตว์อื่นเหล่าใด ทุกสิ่งที่เป็นบาปกรรมตรงนี้ พฤติกรรมเช่นนี้

บัดนี้ ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในพฤติกรรมที่กล่าวมานี้ ขอขมา และขออโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้าด้วย และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่า จะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกต่อไป จะมีจิตเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่น เอื้อ-เกื้อ-กัน ต่อทุกสรรพสิ่ง

ในอดีตหรือปัจจุบันนี้ หากผู้อื่นผู้ใด สัตว์อื่นเหล่าใด มาทำร้ายด้วยวิบากกรรมนี้ ให้ข้าพเจ้าเกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน ทั้งกายและจิตใจ กรรมเช่นนี้ ข้าพเจ้าขอรับการขมาและอโหสิกรรมให้ จะไม่จองเวร อาฆาต พยาบาทอีกต่อไป และขอไถ่ถอนสิ่งที่จองเวร อาฆาต พยาบาทต่างๆ คืนสู่ธรรม
ขออัญเชิญพระแม่ธรณี ข้าพเจ้าขอทำบุญสร้างกุศลส่งให้กับเจ้ากรรมนายเวร ดังนี้

๑. พิมพ์หนังสือธรรมะ สิ่งที่เป็นความจริงให้ปรากฏ เผยแพร่ (จะแนะนำเช่น หนังสือของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต))

๒. พระสงฆ์รูปไหนที่เทศนาธรรมะที่พูดเกี่ยวกับความจริงในสิ่งที่ถูกต้อง จะตั้งใจส่งเสริมท่าน สนับสนุนท่าน (จะแนะนำเช่น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต))

๓. สร้างพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา

ขอเจ้ากรรมนายเวรโปรดเมตตาเอ็นดู อภัยให้กัน ขอรับการอโหสิกรรม

ขออัญเชิญบารมีพระพุทธองค์ โปรดเสด็จมาเป็นสักขีพยาน และโปรดบริหารจัดการแก้ไขวิบากกรรม ขอให้ทุกฝ่ายรับการขมา และเจ้ากรรมนายเวร อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน นำไปสู่สันติสุข โอม มะ อะโห ศานติ สันติโอม ๛

#อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต

ภาพจาก https://www.sanook.com/news/8383590/gallery/3231938/   
 7,426 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย