@ ตอนที่หนึ่ง : วัฏฏจักร

 motorola31313@gmail.com  

*** ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง มิใช่เพื่อความไม่รู้ยิ่งเห็นจริง (ในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น) เราแสดงธรรมประกอบด้วยเหตุ มิใช่ไร้เหตุ (ที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้) เราแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ มิใช่ไม่มีปาฏิหาริย์ (คือความอัศจรรย์ที่ผู้ปฏิบัติตาม ย่อมได้รับผลสมควรแก่ความประพฤติปฏิบัติ)

(อังคุตตรนิกาย. ติกนิบาต. โคตมสูตร) 

5,981


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย