๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๘
 dharma   1 มิ.ย. 2554

๑.๗.๑ ทำให้ทราบวิธีการอธิบายหลักธรรมที่ปรากฏในมิลินทปัญหา
๑.๗.๒ ทำให้ทราบวิธีการใช้ปฏิภาณโวหารของพระนาคเสน
๑.๗.๓ ทำให้ทราบบทบาทของพระนาคเสนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา


ที่มา : วศิน อินทสระ, อธิบายมิลินทปัญหา,

DT011129

dharma

1 มิ.ย. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  4121 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย