เชิญร่วมตอบปัญหาชิงรางวัล...วิชา ธรรม และ พุทธประวัติ มีรางวัลทัวร์ธรรมะ ฟรี ด่วน !

 ambass99    

 เชิญร่วมตอบปัญหาชิงรางวัล...วิชา ธรรม และ พุทธประวัติ มีรางวัลทัวร์ธรรมะ ฟรี ด่วน ! 

 @ เงื่อนไข...

1. ส่งคำตอบของท่าน ทั้งสองวิชา
ไ ปที่อีเมล์...pnsaisuta@hotmail.com
โทร.089-052-5420

2. คะแนนเต็ม 2 วิชา ๆ ละ 100 คะแนน รวม 200 คะแนน 


 ใครตอบถูกได้คะแนนรวม 80 % ขึ้นไป (160 คะแนน ขึ้นไป)

ได้รางวัล...ทัวร์ธรรมะ ฟรี

ได้โอกาสดี ๆ เลือกไปทัวร์ธรรมะ ฟรี คือมีสิทธิ์ไ ป... 


 1. ร่วมทำบุญทอดกฐินที่...วัดถ้ำยายปริก อ.เกาะ สีชัง จ.ชลบุรี

2. ไปร่วมง า น บุญประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งรำลึก จ.เชียงใหม่ เดือน พฤศจิกายน 


 @ ด่วน ....ส่ ง คำตอบ ด่วน !

@ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา 24.00 น. ถือเอาเวลาที่ส่ งอีเมล์เป็นเกณฑ์ 

*******************************************************
ปัญหาวิชาธรรม หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี

สอบในสนามหลวง วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑


***********************************

๑. การที่บุคคลพบงูพิษแล้วสะดุ้งกลัวว่าจะถูกงูพิษกัดตาย
จัดเป็นโอตตัปปะได้หรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?

๒. พระสงฆ์ในพระรัตนตรัย มีคุณอย่างไร ?

๓. โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ อย่างมีอะไรบ้าง ?

๔. อินทรียสังวร คือสำรวมอินทรีย์ อินทรีย์ได้แก่อะไรบ้าง ?

๕. ธรรมหมวดหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้ประพฤติขาดความเที่ยวธรรม ชื่อว่าอะไร ?
มีอะไรบ้าง ?

๖. ธาตุ ๔ มีธาตุอะไรบ้าง ? ธาตุมีลักษณะแข้นแข็ง คือธาตุอะไร ?

๗. ขันธ์ ๕ ได้แก่อะไรบ้าง ? โดยย่อเรียกว่าอะไร ?


@ ข้อสอบเกี่ยวกับ... คิหิปฏิบัติ ( ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือน / ชาวบ้าน )

************************************************

๘. ข้อว่า "แม้ชีวิตก็อาจสละแทนกันได้" ดังนี้ เป็นลักษณะของมิตรแท้ประเภทใด ?

๙. คุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี ่ยวน้ำใ จของผู้อื่นไว้ได้ คืออะไร ? มีอะไรบ้าง ?

๑๐. การค้าขายสุรา เป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในทางพระพุทธศาสนา
มีความเห็นไว้อย่างไร ?


**************************ปัญหาวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี

สอบในสนามหลวง วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑*********************************


๑. คนในชมพูทวีปแบ่งเป้นกี่วรรณะ ? อะไรบ้าง ?
พระพุทธบิดาอยู่ในวรรณะอะไร ?

๒. อสิตดาบสได้ทำนายสิทธัตถกุมารไว้อย่างไร ?

๓. พระกระยาหารมื้อแรกของพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้คืออะไร ?
ใครเป็นผู้ถวาย ?

๔. พระอรหันตสาวก ๕ รูปแรก คือใครบ้าง ?

๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแก่ใคร ? ที่ไหน ?

๖. จาตุรงคสันนิบาตคือการประชุมที่ประกอบด้วยองค์อะไรบ้าง ?

๗. สถานที่ต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร ?
ก. ลุมพินีวัน
ข. อิสิปตนมฤคทายวัน
ค. สาลวโนทยาน


@ ปัญหาเกี่ยวกับ...ศาสนพิธี
********************

๘. คำอาราธนาเบญจศีล ว่าอย่างไร ?

๙. ในพิธีทำบุญงานมงคล เจ้าภาพพึงจุดเทียนน้ำมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สูตรใด ?

๑๐. คำอาราธนาพระสงฆ์มาสวดมนต์ในพิธีทำบุญงานมงคลกับในพิธีทำบุญงานอวมงคล ต่างกันอย่างไร ?****************************เชิญร่วมตอบปัญหาชิงรางวัล...วิชา ธรรม และ พุทธประวัติ มีรางวัลทัวร์ธรรมะ ฟรี ด่วน !

@ เงื่อนไข...

1. ส่งคำตอบของท่าน ทั้งสองวิชา
พร้อม...หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อกลับ ได้สะดวกรวดเร็ว
ไปที่...


@ อีเมล์: pnsaisuta@hotmail.com

@ สอบถาม โทร.089-052-5420


2. คะแนนเต็ม 2 วิชา ๆ ละ 100 คะแนน รวม 200 คะแนน
ใครตอบถูกได้คะแนนรวม 80 % ขึ้นไป (160 คะแนน ขึ้นไป)


ได้รางวัล...ทัวร์ธรรมะ ฟรี
ได้โอกาสดี ๆ เลือกไปทัวร์ธรรมะ ฟรี คือมีสิทธิ์ไ ป...


1. ร่วมทำบุญทอดกฐินที่...วัดถ้ำยายปริก อ.เกาะ สีชัง จ.ชลบุรี
ไปเช้า-กลับเย็น กำหนดออกเดินทาง
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๖.๓๐ น.

2. ไปร่วมง า น บุญประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งรำลึก จ.เชียงใหม่
กำหนดออกเดินทาง ไปตอนเย็น วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
เดินทางกลับ เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

@ ด่วน ....ส่ งคำตอบ ด่วน ! จำนวนจำกัด


@ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา 24.00 น. ถือเอาเวลาที่ส่ งอีเมล์เป็นเกณฑ์

*******************************************************

@ ห้ามก้อปปี้...คำตอบกัน นะจ้ะ คนดี !!!
***************************สาธุครับ..ขอให้โชคดีทุกท่านครับ


ขอแสดงความยินดีกับ........

คุณชุติมา สุวรรณกนกนาค
และ
คุณเอกชาติ สุโรพันธ์

ที่ตอบปัญหาวิชาธรรม และ พุทธประวัติ
มีสิทธิ์เดินทางไป...


ร่วมงานบุญประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) จังหวัดเชียงใหม่
โดยออกเดินทางไป วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
และเดินทางกลับ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑


ให้ติดต่อกลับด่วนที่...

โทร. 089-052-5420
e-mail/msn: pnsaisuta@hotmail.com
@ ประกาศ ด่วน ....เลื่อนกำหนดวันส่งคำตอบ ด่วน

@ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลา 24.00 น. ถือเอาเวลาที่ส่ งอีเมล์เป็นเกณฑ์

*******************************************************

@ ห้ามก้อปปี้...คำตอบกัน นะจ้ะ คนดี !!!
***************************ขอแสดงความยินดีกับ "เจ๊ ชุ" เที่ยวให้สนุกนะครับ
นายอี๊ด(เจ้าเก่า)


 3,872 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย