รบกวนขอความช่วยเหลือเรื่องจริยธรรมและคุณธรรม

 jilmo    

ขอรบกวนด้วยค่ะ พอดีหนูเป็นนักศึกษากำลังทำสารนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับ ศาสนากับคุณธรรมและจริยธรรม คือพอดีหนูสนใจในหัวข้อเรื่อง "ทำไมพุทธศาสนาจึงสนใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมากเป็นพิเศษ"กับ "อะไรคือ คุณธรรมจริยธรรมสำคัญในคำสอนของพุทธศาสนาและคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้มีความสำคัญต่อชีวิตศาสนาอย่างไร" แล้วอาจารย์ผู้สอนก็แนะนำให้หนูอ่านหนังสือ พุทธธรรม ของพระพรหมคุณาภรณ์ แต่หนูไม่สามารถตีความได้ค่ะ แล้วก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ รบกวนช่วยด้วยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ
หลักคุณธรรมในศาสนาคือ อิทธิบาท 4 ประกอบไปด้วย
1. ฉันทะ คือ การมีจิตใจที่รักชอบปรือมปิติที่อย่างจะทำอย่างจริงจัง
2. วิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียรอดทนไม่ยอท้อง่ายๆ
3. จิตตะ คือ การมีจิตใจที่แน่วแนไม่หวั่นไหวง่านเป็นสมาธิจิต
4. วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณาถึงความจริงความถูกพิดก่อนสิ่งใดๆเสมอ

หลักคุณธรรม4ประการนี่พระพุทธเจ้าใดสอนไว้ให้เราชาวพุทธปฏิบัติตามแล้วจะปฏิบัติตนอย่างถูกต้องไม่ตกอยู่ในอบายมุขต่างๆ และหลักนี้ยังถูกบัญญัติไว้ในหลักโพธิปักขิยธรรม 37 คือธรรมที่นำไปสู่การตรัสรู้ 37 ประการ ครับ...พอที่จะช่วยคุณได้นะครับ


ขอเสริมนะคับ

อะไรคือ คุณธรรมจริยธรรมสำคัญในคำสอนของพุทธศาสนา
และคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้มีความสำคัญต่อชีวิตศาสนาอย่างไร"

- สำคัญที่สุดคงจะเป็น อริยสัจจ 4
เป็นหัวใจ เป็นแกน เป็นใจความสำคัญที่สุดของศาสนาพุทธ


- อีกอันคือ ธัมจักรกัปวัตนสุตร (ไม่แน่ใจตัวสะกด)
คือธรรมะที่ว่าด้วยความสุดโต่งสองอย่าง และว่าด้วยทางสายกลางน่าจะหาข้อมูลได้ไม่ยากนะคับ


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

คุณธรรม ธรรมที่เป็นคุณ, ความดีงาม, สภาพที่เกื้อกูล
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
[url]http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=คุณธรรม[/url]
จริยธรรม “ธรรมคือความประพฤติ”, “ธรรมคือการดำเนินชีวิต”, หลักความประพฤติ, หลักการดำเนินชีวิต;
คำ “จริยธรรม” นี้ นักปราชญ์ในประเทศไทยได้บัญญัติให้ใช้สำหรับคำภาษาอังกฤษว่า ethics หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม;
จริยะ (หรือ จริยธรรม) อันประเสริฐ เรียกว่า พรหมจริยะ (พรหมจริยธรรม หรือพรหมจรรย์) แปลว่า “ความประพฤติอันประเสริฐ” หรือทางดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐ หมายถึง มรรคมีองค์ ๘ หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา;
เทียบ ศีลธรรม
จักกวัตติสูตร ชื่อสูตรที่ ๓ แห่งทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระสุตตันตปิฎก
พระพุทธเจ้าตรัสสอนภิกษุทั้งหลายให้พึ่งตน คือพึ่งธรรม ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งจะทำให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินอยู่ในแดนของตนเองที่สืบมาแต่บิดา จะมีแต่ความดีงามเจริญขึ้นไม่เปิดช่องให้แก่มาร เช่นเดียวกับพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงประพฤติตามหลักจักรวรรดิวัตร อันสืบกันมาแต่บรรพชนของพระองค์ ย่อมทำให้จักรรัตนะบังเกิดขึ้นมาเอง,
จักรวรรดิวัตร นั้นมี ๔ ข้อใหญ่ ใจความว่า
๑. พระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมาธิปไตย และจัดการคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรม แก่ชนทุกหมู่เหล่าในแผ่นดิน ตลอดไปถึงสัตว์ที่ควรสงวนพันธุ์ทั้งหลาย
๒. มิให้มีการอันอธรรมเกิดขึ้นในแผ่นดิน
๓. ปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ผู้ไร้ทรัพย์
๔. ปรึกษาสอบถามการดีชั่ว ข้อควรและไม่ควรประพฤติ กะสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อยู่เสมอ;
จักรวรรดิวัตร ๔ ข้อนี้ บางทีจัดเป็น ๕ โดยแยกข้อ ๑. เป็น ๒ ข้อ คือ เป็นธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่อย่างหนึ่ง กับจัดการคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม อย่างหนึ่ง, นอกจากนั้น สมัยต่อมา อรรถกถาจัดแบ่งซอยออกไป และเพิ่มเข้ามาอีก รวมเป็น ๑๒ ข้อ เรียกว่า จักรวรรดิวัตร ๑๒ ;
พระสูตรนี้ถือว่าเป็นคำสอนแสดงหลักวิวัฒนาการของสังคมตามแนวจริยธรรม กล่าวถึงหลักการปกครอง และหลักความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับจริยธรรม;
เรื่อง พระศรีอารยเมตไตรย ก็มีต้นเค้ามาจากพระสูตรนี้;
ดู จักรวรรดิวัตร ๑๒

[url]http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=จริยธรรม[/url]
http://www.84000.org/
หมวดพจนานุกรม [1] [2] [3]
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

1. คำ / ข้อความ : ค้นพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ จากคำ / ข้อความ
ข้อความ
ค้นในส่วนความหมายด้วย

ลอง download ธรรมนูญชีวิต จาก

http://www.papayutto.org/
คุณธรรมจริยธรรมสำคัญต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งในประโยชน์การดำรงชีวิตในปัจจุบันและเพื่อการดำรงชีวิตในภายหน้าที่สูงสุดคือการพ้นทุกข์ซึ่งทั้งคุณธรรมจริยธรรมต้องสร้างขึ้นโดยอาศัยการปฏิบัติให้มีในตนเอง ตนต้องทำเองจะเพียงอ่านอย่างเดียวไม่พอ


 4,165 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย