แก้ไขคำผิดในบทสวดบูชาพระประจำวัน

 phrasayan    

วันอาทิตย์
- บรรทัดที่ ๓ จากข้างล่าง นะมัตถุ พึทธานัง แก้เป็น นะมัตถุ พุทธานัง

วันพุธ (กลางวัน)
- บรรทัดแรก ยัสสานุภาเวนะ แก้เป็น ยัสสานุภาวะโต
- บทกินนุ บรรทัดที่ ๒ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ แก้เป็น กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
บรรทัดสุดท้าย พุทธาคาถาภิคิโตมหิ แก้เป็น พุทธาคาถาภิคีโตมหิ
โนเจ มุญเจยะ แก้เป็น โนเจ มุญเจยยะ
วันพฤหัสบดี
- บรรทัดที่ ๒ อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง แก้เป็น อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง
- บรรทัดที่ ๓ สัจจะพะละมะสายะ แก้เป็น สัจจะพะละมะวัสสายะ

วันศุกร์
- บรรทัดแรก อัปปะสันเนติ แก้เป็น อัปปะสันเนหิ
- บรรทัดที่ ๒ อะมะนุสเสหิ สะทา แก้เป็น อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ สะทา

วันพระเกตุเสวยอายุ
- บรรทัดที่ ๗ ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
แก้เป็น ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

 4,183 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย