รบกวนผู้รู้ช่วยแปลภาษาบาลี

 laghut    

คำบูชาแม่โพสพ

"โพสะพะโภชะนัง อุตตะมะลาภัง มัยหัง โหตุ"

ผู้ที่แปลได้ช่วยหน่อยนะครับ    
คำบูชาแม่โพสพ

" โพสะพะโภชะนัง อุตตะมะลาภัง มัยหัง โหตุ. "

แปลได้ดังนี้....

ขอลาภอันอุดมคืโภชนาหารแห่งพระแม่โพสพ จงมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด.


แปลโดย...พระมหาเปรียญธรรมเอก• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี คบคนเลวย่อมเลวลง

• ในการทำความดี เจตนาดีอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องรู้จักธรรม คือหลักการ หรือเครื่องมือ หรือข้อธรรม ที่ควรใช้ในแต่ละกรณี

• 118(3/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• วัดทรงธรรม วรวิหาร

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย