กรรมจากอะไรครับ?

 julonk    

ผู้คนที่ตายจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือ พายุ
พวกเขาทำกรรมอะไรไว้ครับ?   
ตอบว่า ที่ ตาย ด้วยภัยพิบัติต่างๆก็เพราะได้ทำเหตุคือการฆ่าผู้อื่นมาก่อน เมื่อกรรมส่งผล จึงต้องเสียชีวิตครับ
หลักใหญ่ๆในการพิจารณาเรื่องผลของกรรมที่ทำให้ต้องตาย คือการล่วงศีลข้อปาณาติบาต มีผลให้ตนเองถูกฆ่าไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆก็ตามเช่นอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติและการฆ่าตัวตายหรือถูกคนอื่นๆฆ่าครับ

ส่วนการที่ต้องมาตายพร้อมๆกันนั้นอนุมาณได้ว่ามาจากการที่มีส่วนร่วมยินดีในการฆ่าด้วยกัน ซึ่งดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้ แต่ลองคิดดูซิว่า เราเคยร่วม"เย้วๆดีใจ" เวลาเห็นคนที่เราไม่ชอบถูกฆ่าตายหรือไม่ หรือเวลาเจ้าหน้าที่จับนักโทษอุกฉกรรจ์ได้คนค่อนโลกก็พากันเร่งเร้าให้ลงโทษด้วยการประหารชีวิตเสีย เหล่านี้คือการมีจิตคิดร้าย
ต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นอกุศลกรรมบทมีผลนำไปเกิดในอบายภูมิได้ เป็นต้น


• วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• ปฐมเทศนา ปฐมสาวกและพระอรหันต์ ๖ องค์แรก

• การแข่งขันที่มีประโยชน์มากที่สุด ข้อเสียน้อยที่สุด คือการแข่งขันกับตัวเอง

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• "สัตบุรุษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย