ทุกข์จากรักทำอย่างไรจิตใจจะดีขึ้น

 พุดน้ำบุษย์  

มีความทุกข์จากรัก ที่ผิดหวัง แต่ยังอาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักมาก โดยเค้ามิได้คิดเช่นเราแล้ว
อยากปรับใจให้ดีขึ้น ผ่านไปเกือบปี แต่ยังอาลัยอยู่ ทำอย่างไรดีคะ


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• สติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้ ​(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

• "การรักษาศีล ปัญญาต้องมาก่อน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• ภิกษุณีสงฆ์ ในสมัยพุทธกาล

• ไม่ต้องเป็นหยกดีงามยิ่ง แต่ขอให้เป็นหยกดีสำหรับเรา
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย