แจกฟรี! DVD mp3 เสียงคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ [ครบชุด]

   

ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b78b334358567adb72c9b9b9d5c14d2e
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=6d579fa4ef46990fe4a08762a158fe96
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=2f408942a2386e54682b4a930157536e
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c04a155037cb61642f3cb4c490be6bb4
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=bcaa81c6981f341f8ba5184aaef3568a
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5b580f4d9751c9db99101cfbe965b903
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=adf8107267a7a62a51e48e723f6887f2
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5b2503e984f3d943b0d84100a1fa132a
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=523ac9403c3b24a517dee8a5407bc7af
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e3cd544662a2f053b7b5ac27eb19b26d
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=9008de805d66e6dd7e3f08272d31ce44
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5a71a667cc63b2b11161d6d2439d82a4
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ.part13.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=252cd7afa6ef44154d42746b96d02883


ข.มหาสติปัฏฐานสูตร.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7461a2a5b915cfad1f85a87ec449aaf8
ข.มหาสติปัฏฐานสูตร.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d101bc1f7951ee2f0be8eee7e3423a52
ข.มหาสติปัฏฐานสูตร.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=0b25a83f50a0a2fbaa4cb63a05951dcf
ข.มหาสติปัฏฐานสูตร.part4.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=485bd1afff94fcda47c04db664ce14f2
ข.มหาสติปัฏฐานสูตร.part5.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3a1679da4e9228e6af98f55e0ee2a862


ค.กรรมฐาน 40.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=1dd56b650a09e75a21c74e0d924d1a4c
ค.กรรมฐาน 40.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=bafdeb27122a14b9f833874df216e390
ค.กรรมฐาน 40.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3273c5f52102ad051778df6ab705d800
ค.กรรมฐาน 40.part4.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b4dcd8062e1389f68c0e23441dcb0ce9
ค.กรรมฐาน 40.part5.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=241f44e2263ed1a888c509384844cdc2


ง.การฝึกอารมณ์ให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะแบบสุกขวิปัสสโก.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3e43b9b4f6e24627aa98140e0a68cb79
ง.การฝึกอารมณ์ให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะแบบสุกขวิปัสสโก.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=f328f39d3b0a08131286b6b0cf644696
ง.การฝึกอารมณ์ให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะแบบสุกขวิปัสสโก.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=f11b1fb48d41bc408be1f953080230f9
จ.เทศน์ถวายเรื่องจริต 6 และวิธีใช้กรรมฐานให้ถูกกับจริต.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b8aa413ccf6840e6a5fe78d3225dc459
จ.เทศน์ถวายเรื่องจริต 6 และวิธีใช้กรรมฐานให้ถูกกับจริต.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d965941210cff9a22aa76c771b8f6f67
จ.เทศน์ถวายเรื่องจริต 6 และวิธีใช้กรรมฐานให้ถูกกับจริต.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e0f0d0b9a15610d7db18a70d3c159fb2


ฉ.บารมี 10 ทัศและวิปัสสนาญาณ 9.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=4966dc2f4e3b2a727af859653e11f001
ฉ.บารมี 10 ทัศและวิปัสสนาญาณ 9.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=af1de4f6bfef0a1e3bbdb91592190693
ฉ.บารมี 10 ทัศและวิปัสสนาญาณ 9.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=81e40f2a96cfe252504e8fe8afeff8b9


ช.การฝึกปฏิบัติแบบเตวิชโช.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a9cd0c18d62fadf5c67979686d7e374a


ซ.การฝึกปฏิบัติแบบฉฬภิญโญ.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3f5e5e23f16a8dbe184cf38356849746


ฌ.การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ac14745b15a7fbcc8323786db96d3a51
ฌ.การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=9805c0ce285264be3371a40ba45f8817


ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=cd61a1507f8e6aa2405b40e945b736d3
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=0b674b417faedf8883207bee9820f1db
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3fb5038c80a13dcce4e042995e366e3f
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3852265ae4bbae840b870082f094e7b4
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e799532d18941854d7ecefb05f249db5
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=aa7a5497fbf044966f8772010bb2ee21
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b3939aeab599a34848f19540c01cab43
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=2f7f942e9e9f40053a6e8a0df4cad893
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=4df622216f65cbfa84b19491cd46c98e
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=43a09efc0eebe3fbff8bef5f802e3dd7
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=bb5833d696f9236e3bb44fbc81e87178
ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล.part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=777dca79ea3a18bd5be420361d0cd060


ฎ.ประสบการณ์ฝึกมโนมยิทธิของรัชนี เจนรถา.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=97bbb9e3ae653cc69bf0e86be01c4276
ฎ.ประสบการณ์ฝึกมโนมยิทธิของรัชนี เจนรถา.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=52217c5b29676987d05a8768ef8034e8


ฏ.ปกิณกธรรม.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=93abe84ad5c51aa07da582aa3c8805c9
ฏ.ปกิณกธรรม.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=f11dfa0ae8a7372db8ee6a636ffb3f85
ฏ.ปกิณกธรรม.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=16e621475700c281ecc396edb9ef0d0b
ฏ.ปกิณกธรรม.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=0d2de9e49df8259e3e0f04612004e504
ฏ.ปกิณกธรรม.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=06cbeb73c0550287362c53c94c69f3ff
ฏ.ปกิณกธรรม.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d1f4bf8da77dee7bf2e256338283bbf8
ฏ.ปกิณกธรรม.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c6b88404b9bbe5913548a1e56a24e219
ฏ.ปกิณกธรรม.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=f6ccd310b19f30a3a420478c7c349054
ฏ.ปกิณกธรรม.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=da1bce47535db78c8a63c4cf99d2d55b
ฏ.ปกิณกธรรม.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=40f441c42dd1569ba04916d62cb758f4
ฏ.ปกิณกธรรม.part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3578ece7fbf7c4d120738204ac9b3459
ฏ.ปกิณกธรรม.part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=281df12e69d233da5315c522e91d0e12
ฏ.ปกิณกธรรม.part13.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=073b76764945839de4e55ee28c11803b
ฏ.ปกิณกธรรม.part14.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=bc1abf38053bcc4445502719304f8237
ฏ.ปกิณกธรรม.part15.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ce32fb4af3bf8bc5d995418360276213
ฏ.ปกิณกธรรม.part16.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=76137d8e3f3e58f0cbe40f724c3511bd
ฏ.ปกิณกธรรม.part17.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=75aef8d311e32dcb82fcb2af065b2eab
ฏ.ปกิณกธรรม.part18.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=aacae96699149d9c09e08969ae7a228b
ฏ.ปกิณกธรรม.part19.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=eef879579fac0bd97676fa521ff842f0
ฏ.ปกิณกธรรม.part20.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7ed109f154a21391c97caac43d97986d
ฏ.ปกิณกธรรม.part21.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7991afac502f722d31fbc24f9e29ffc9
ฏ.ปกิณกธรรม.part22.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c90b72d76739a89fb0892bf1f83a2f2f


ฐ.ธรรมะจากพระสูตร.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d92a979e527843105aef8fdf996c750d
ฐ.ธรรมะจากพระสูตร.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=113301941c3b24438e7752f7a28c81de
ฐ.ธรรมะจากพระสูตร.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=557528f88465eb84478af41c2366a1d3
ฐ.ธรรมะจากพระสูตร.part4.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a4462c009a8d9a5ec2e4e435852dda1b
ฐ.ธรรมะจากพระสูตร.part5.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5183555d2b268901a38ab8693dd8237e
ฐ.ธรรมะจากพระสูตร.part6.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=15614e61d2c931ec527457ea6d85641c
ฐ.ธรรมะจากพระสูตร.part7.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c4768f4fc3c46bac6098edbd48d22b2e


ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=f006e34d87716aa20797e72e83c828e9
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=31b29f507691a1c48805491dd5fb08a6
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a7155ea9e7cc3e004000de9c2b3cef5d
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a4f1f2bef08fe438e03e55b803a3fd4b
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=68617df7bda07b793fd5a5b0339aba23
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d30ae2dd2a4ca33fd19f2db329a05b59
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=fd0e9b12a6c470b00de35c962ea90c45
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=fdce8b584ffc65f32444e2aee162e119
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c49c18eb85dd3a8b10a9e3de52e4ba6b
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=4f7c5aa438fdc1c1d47331d77e30316f
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=6c7ec8809ab775354f5b8435c7fd1682
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=4b69f2379d83e58dfee18564021bcee4
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part13.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=945f1879fe564f806a0b23e962a12c2a
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part14.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=0b190d04afaabf441f47b2ac0ff0dd28
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part15.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=2868a522399ef3b020b30dca270b9724
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part16.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=166e48d94db9ab7914a889b455315adf
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part17.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c272419dd1e0cc83c8b8569308f1416a
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part18.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=8c896a868f0f24037e5efa6766b0f1d2
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part19.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=080f01c0ddf859ea4c5708566274a055
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part20.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=4b8e3e2e9bb29b2c5376b7bfebfd10fa
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ.part21.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ff79f11e4ab14e773efd48c5f490cc3f


ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=dcd250230f1d3b73d2786139cbd2cdbb
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ebb0b1a3d6a304328beaf6e18936934d
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=559c57f06f1161c6a7fb675d94e12935
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e25edb8a178200bc6911e91ad98ea447
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=fced567900c6c37ac06fa29e31d41b75
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d0be6e16461551fde795dddd0c8c48ec
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=95881895f77de91b7c5d725da3a159a0
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ff88d208c2c1b007b67726229b015c74
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=94810533d22496f0f9d220cf9fbe7901
ณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5b82d51baf0a9737703c7b0f3186f116


ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7a9bdcf0a40627bc1d44e677ee95cfee
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=8bd56453940b327dd5002f01389b3633
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ba08dc08bc1a824d173bfea02e85a8aa
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5b980e068fa14ba1e79d1cce6b707710
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e58a194a06f8a4666b9903c8591b858d
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=f6cba2e7ca5f5539a620763e233a8596
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c6ee4142a6d03025ea01991b054f72fa
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=095f045bff7791325f2f0abff4fc214f
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=227924702ea12805e273d3690b5dbe66
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=1f4f13df20ebfb22690d50b9db6976db
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=8e63488629ca9404529cadb925943555
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a5be3405b3285952d3ee80a60c34ec83
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part13.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=6c39e57713ebeb4ae60b0ca1a0a8b7a1
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part14.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ccd3a0fb0a4b3bdc7911bacbbaf9febb
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part15.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5a739ce7bb7ed9dac3ee1f57fdd4914e
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part16.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=10d47c6930a79a1547d3d962b7205935
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part17.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=57bda3b41f5debd15fc704197ad1785f
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part18.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=13e3e1afa3fb4a66e660f9f42fd3629b
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part19.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=8426a7f5bf18d4aab14cd7d636d4b955
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part20.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7f1784b9ee41e74b3c476ae5d98c799d
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part21.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=02f2cbe9fab1e3cc9ccdf68ed6617d68
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part22.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d2dc52b6e074dec959207c6293ea09c8
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part23.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=74503685934a93f536bccee1a7a8aedf
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part24.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=11a2bbfb611fb949049d33b9c1732985
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part25.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=06bff80dd790a1c341c1c4c630f9450a
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part26.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=1f120d3d6d956fc4a7e982b98e3e856d
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part27.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=df24b0172b7e6aeaab8ac9fded48de5d
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part28.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=2e33855342f5bb7ca964dbfbd1c41dfa
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part29.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d635a4de84623daca788e9f9377c8537
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part30.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c36bdf53685efe88e27057d9897b3fdb
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part31.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=fa77742774b90d063eac6973a9e558c8
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part32.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=31bcdfd51f591f623f7db1b9742f54a6
ด.มหาชาดก (ทศชาติ).part33.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5b761273d308bfcf553d7d68a729aabb


ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b7326daf268710a77f6a4dce1cff7303
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=61bdf8fe1bf5b97ba488aa2606fbe882
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=cf92e97ed7b45cd3a9a988fb5795ea1b
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ab129cb1a9a83acefc0c34f974d04b7f
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=1b5dc9df1dcc3481d5f3e6ccb386a68c
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=9385c655c90a0bd3a06fd4f4e1fb6a16
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=4632070cd46232f2ebffd6fb25c595d3
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a58eb049f970ea3c706ef670a7567c93
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ab10f9438413a6894b69e3962b36fe17
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=f4b485e4144029a1bf60c9144d50ddb7
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7951162114a01faa89a9b63a05ca5077
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=825a9b7cc4ed8e0fb23af3999a6c0339
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part13.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=eb3aea74553ed7e6f05411c163f233b3
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part14.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b39490203a1d3e3d0d9c7fabe366f88b
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part15.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ed278cbab88d918b2f90019c078de99e
ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521.part16.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=35755d7874d075030a0d7514a0f096c3


ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=430a847b07044ae319f001c5eb1e051f
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d9fb01c028ee13a2ff007f53a809a6db
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5922cc5b53c4c795987b075ef6130bf2
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b30561ed6d8537a994ba67c1b5f58a09
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e517d6e2ca42b0b69f805ac7023d2874
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=2853682003d84eca4edc4c2645fed32b
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b7abb1440defcda116ef697ce34e6ba6
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=706c47995c93af42ccb2a025fc14f86e
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=f1d887b810decdfe6f0b85359cb174b8
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=54d6c0e38bc6c470500177f996f29b85
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e3507c479759def1372a98ce9bf753b3
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=bbf473e4d672e973becf7ef48c7e03e4
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part13.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=4c1665f9275b486df06b1034eea5cf35
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part14.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b33d56ca4bd40bb2857644efeba6cc60
ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ.part15.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3df9310b7a5f06d44f719a820f8dc18e


ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=773325423a655b1fd9e3d83ddca22a14
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=af779bfeb48b975818ee1abb5f04cf2f
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=6407d02d055cb2b69d2865487e35d034
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=91e7c1e7d781fe608aaf5163769cf7b8
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7e63a9aa4ca9e3506b9f65496aa9de7f
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ae83c8667447831c2f537d267f7898c0
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7dc1aea62ef664d14587910dfe2324ba
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=1696800d74b0db56579e69c9f532e67f
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=bba85b35455c543a62bf1359510b0096
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=efd33a4770cd7e9a7938d94313db2b70
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e2d2c7dd3c419aa73fac053adefdfea0
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=765731d9143fc11cb821cb3a49f4f66c
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part13.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b0ae4e49c84540a490f9872e81380cf8
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part14.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5bea7afd6926aa5406c4032a872a2b89
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part15.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=63a3f34db1f5365ceef1ee56365e279b
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part16.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b11860e4df03ce43f56bdc70da7215b5
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part17.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c0022b1870a79cc4da24f68e98c1ccb3
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part18.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=4580c3bcf66d2bf2a9fc05de545d827c
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part19.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=fde335bfb74322ca49fffe524b696dc9
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part20.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b7bcdbcf071191a2b3766127651bc467
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part21.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a30f5b30fbfb0b42a52c255377bcf484
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part22.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=99da47a4b5cf745276e0e59d23528ba1
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part23.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=47fa93b2784e055e9b187b67de12fec9
ท.เทปออกใหม่ ปี 2527.part24.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=472eaaa2c3994c868c3abfac6f879706


ธ.เทปออกใหม่ชุดกรรมฐาน ๔๐ (ย่อ) ปี 2531.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a82140262a25bd286e9f655f5899fa7f
ธ.เทปออกใหม่ชุดกรรมฐาน ๔๐ (ย่อ) ปี 2531.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=dbbc30df3325fe028822728a152aa20e
ธ.เทปออกใหม่ชุดกรรมฐาน ๔๐ (ย่อ) ปี 2531.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d1c672ef9b88f67d25af47958e0aa7a6


น.เทปบันทึกลงหนังสืออ่านเล่น.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=915384c3d1affa1af1f56245630530de
น.เทปบันทึกลงหนังสืออ่านเล่น.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5e87e32e8960e8e87c3d9e9d785fbdbf
น.เทปบันทึกลงหนังสืออ่านเล่น.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=55d1a662d0b199b9e58cdf484a0bd837
น.เทปบันทึกลงหนังสืออ่านเล่น.part4.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=130103e5caef2eba5e71e9d77443698c
น.เทปบันทึกลงหนังสืออ่านเล่น.part5.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=654a1ebd3f89f48e8058f943ead8dfc0
น.เทปบันทึกลงหนังสืออ่านเล่น.part6.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=723af5a98df70a51190296dcfa023ea8


บ.หมวดทั่วไป.part01.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=47a69993744ee0344a59ee5237bd0eff
บ.หมวดทั่วไป.part02.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b1d3018747fb405aa848326efbb7a674
บ.หมวดทั่วไป.part03.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=47867c32b90a337115266fc82cdb0cc4
บ.หมวดทั่วไป.part04.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=6a78438895ad6ff02d1b7951bbe446a1
บ.หมวดทั่วไป.part05.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=2ed0c845b4777257636f63c63552e6fd
บ.หมวดทั่วไป.part06.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=08d3643969043aebb0e88e0e2588c1a0
บ.หมวดทั่วไป.part07.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ad4ddaa76e0e1514c90f98964f9870c7
บ.หมวดทั่วไป.part08.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=6b09fe0fa5107e09405a5774370a536a
บ.หมวดทั่วไป.part09.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=d84fac01221a70e8596426bcefad4b4e
บ.หมวดทั่วไป.part10.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c08901f5eaee53700f935e9ca34ab3ef
บ.หมวดทั่วไป.part11.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=8aad1db2a81e9df39af60575c81569e4
บ.หมวดทั่วไป.part12.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=1880b2e7287aa14f240136defbc6c9e4
บ.หมวดทั่วไป.part13.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=5630f48aff8a0603e0757649166073d8
บ.หมวดทั่วไป.part14.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=35d5212cd62b2d425d861fc0507e6472
บ.หมวดทั่วไป.part15.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c2318eddcb678eb0e75e07b7753b14dc
บ.หมวดทั่วไป.part16.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=37f4ab6543a0a445a6fbdbd41df3db04
บ.หมวดทั่วไป.part17.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=cd3aee5a733eafe9be5dbd645eab096f
บ.หมวดทั่วไป.part18.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=c2205c06135fb43b6a2f2f5c275157ae
บ.หมวดทั่วไป.part19.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=00b8a77ce26180cb119604667be74010
บ.หมวดทั่วไป.part20.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=40d682d9d0ca35ddde22cd2e697de82a
บ.หมวดทั่วไป.part21.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7d34197eea893ca920df92309dd4de5a
บ.หมวดทั่วไป.part22.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7a4ff6fa9090b747e13f761a73b86b44
บ.หมวดทั่วไป.part23.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3dcd2f6d356640eb476d2090f0615686
บ.หมวดทั่วไป.part24.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=2964bca30fb753fdb1123538d08b571f
บ.หมวดทั่วไป.part25.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=cd88fdd089cf5b64833393b98d2e7088
บ.หมวดทั่วไป.part26.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e740082c147b214159b7c8a804caf9d4
บ.หมวดทั่วไป.part27.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3b91c5f96aa61bd87ac2d05253a68ba8
บ.หมวดทั่วไป.part28.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b882afbbf9edb0dafc28c0c76364b477
บ.หมวดทั่วไป.part29.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=6ec3e94f65386eb45450ed90a3c795f2
บ.หมวดทั่วไป.part30.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=88e50ee0a3d42f277f145b8dddfa9267
บ.หมวดทั่วไป.part31.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=53931feccb9c1dc896a126c702642b80
บ.หมวดทั่วไป.part32.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=ba779c9334ec90aa01fa89e74f497382
บ.หมวดทั่วไป.part33.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=1f457e464f69cb1d614533a5d558ee2f
บ.หมวดทั่วไป.part34.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=a8bcce6b6d32fffe272fbb44711cebc9
บ.หมวดทั่วไป.part35.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=9454765e592b1d789604b707bfa08993
บ.หมวดทั่วไป.part36.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=673e2cb906afba6b4ce7ed2572c50ff0
บ.หมวดทั่วไป.part37.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=3de9cf8c2a07523b70401a931047f1fa
บ.หมวดทั่วไป.part38.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=62555d6f09146c726262f2e7a7bc6f72
บ.หมวดทั่วไป.part39.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=e971d93b3c45dfd305a67e18f6e5618f


ป.ชุดลงหนังสือกฎของกรรม.part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=6da5a8d09259358771cd013e7642def9
ป.ชุดลงหนังสือกฎของกรรม.part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=97046151f370510ac0da6d6a2d1cd62d
ป.ชุดลงหนังสือกฎของกรรม.part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=2088d6c7658dec5171d2514fa252e9c0
ป.ชุดลงหนังสือกฎของกรรม.part4.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=b706f2d27ce3a3b505f3f8d5cdefee1f
ป.ชุดลงหนังสือกฎของกรรม.part5.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=50e6474c37e3ca30a7d26f94f24c9b0d


ผ.รายการเทปออกใหม่ (ปี ๒๕๔๓).part1.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=991c2254425c7d8882883dd1c3992153
ผ.รายการเทปออกใหม่ (ปี ๒๕๔๓).part2.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=26b94f25f38a899d4a35891205f8c841
ผ.รายการเทปออกใหม่ (ปี ๒๕๔๓).part3.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=78b01eb1cd7a08977a45ff06aaddb1ba
ผ.รายการเทปออกใหม่ (ปี ๒๕๔๓).part4.rar
http://v3.gushare.com/file.php?file=7c4f1151f26716338b544beb9b06f495

** การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• รับด้วยปัญญาหรืออารมณ์โทสะ

• หลักอริยสัจ 4 กับกรรม

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ประสบการณ์ตรง!พิจารณาอริยสัจ4จนเข้าสมาธิเอง
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย