อยากทราบความสำคัญในการสมาทานศีล5ศีล8ครับ

 ช่าง พอ MBK    

-ช่วงเข้าพรรษานี้ตั้งใจจะรักษาศีลอุโบศลครับอยากทราบว่าต้องสมาทานไหมครับ
-ส่วนตัวคิดว่าถ้าสมาทานแล้วจะได้บุญมากกว่าเพระครบถ้วนกว่าคิดตั้งใจเฉยเฉย จริงไหมครับ
-วันแรกสมาทานเองคนเดียวไม่รู้จะทำถูกหรือไม่ แต่มีความจำเป็นทำให้ศีลต้องขาดไป
จะบาปไหมครับ
-บ้างท่านว่าถ้าสมาทานแล้วศีลขาด(ศีล8)จะบาปกว่าไม่สมาทานแล้วขาดชี้แนะด้วยครับ

ขอทุกท่านจงมีส่วนในบุญของผมนะครับ
   
คำว่า สมาทาน หมายถึง ถือเอา..ถือเอาด้วยการเห็นประโยชน์ของศีล และโทษ
ของการล่วงศีล จึงถือเอาด้วยการประพฤติปฏิบัติตาม ด้วยการมีเจตนาที่จะงด
เว้น ย้ำอีกครั้งครับ เจตนาที่จะงดเว้นเพราะเห็นโทษของการล่วงศีล ดังนั้นเมื่อ
สมาทานแล้ว ก็ชื่อว่าเป็นผู้เห็นโทษของการล่วงศีลจึงถือเอาด้วยดี

เมื่อตั้งเจตนาดังนี้แล้วย่อมเป็นไปกับกุศลครับ การสมาทานสามารถทำได้ด้วยตนเองลำพังคนเดียวครับไม่มีข้อกำหนดว่าต้องผ่านพิธีกรรมใดๆ

ส่วนเมื่อล่วงศีลไปแล้วก็ให้ตั้งใจที่จะประพฤติศีลนั้นๆให้มั่นคงยิ่งขึ้นแล้วสำรวมระวังต่อไป หากเห็นว่าไม่สามารถประพฤติศีลนั้นได้ก็ไม่ควรสมาทานแล้วล่วงซ้ำ จะเป็นการสั่งสม อุปนิสัยโลเลไม่มั่นคงต่อไปอันเป็นความเสียหายแก้ตนเอง เพราะคนเช่นนี้แม้จะทำการใดๆก็สำเร็จได้โดยยากครับ

สิ่งใดพลาดไปแล้ว ไม่พึงนำมาเดือดร้อนใจต่อเนื่องยาวนาน แต่ให้ถือเป็นข้อเตือนสติว่าจะแก้ไขใหม่ดีกว่าครับ

ขออนุโมทนาครับ• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

• โลกผวา

• มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน - มงคล ๓๘ ประการ

• "หลักของกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร มารดาบิดาท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ (ของบุตร)

• วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร (วัดศาลาสี่หน้า)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย