ขอเชิญฟังธรรมบรรยายอริยะสัจจ์๔ วันอาทิตย์ 18 กค. ณ สวนเวฬุวัน พุทธมณฑลสาย๔ เจ้าค่ะ

 nuunidjaa      สวัสดีค่ะ สาธุชน และกัลยาณมิตรทุกท่าน

ขอเรียนให้ทราบว่า วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 นี้
สมาชิกเว็บธรรมะไทย ได้นิมนต์พระอาจารย์อิทธิธโรภิกขุ
(วัดป่าธาราสวรรค์ ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก)

มาบรรยายธรรม "อริยสัจจ์๔" และสอนปฏิบัติ แนวเจโตวิมุติ
ณ ศาลาแปดเหลี่ยม(ศาลามรรคแปด) บริเวณสวนเวฬุวัน(ป่าไผ่)
พุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม เวลา 9.00-16.00 น.


สาธุชน และกัลยาณมิตรท่านใด
มีโอกาสก็ขอเรียนเชิญฟัง และ ร่วมปฏิบัติธรรมตามวัน และเวลาดังกล่าว

**(ร่วมถวายเพล และรับประทานอาหารเที่ยง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ***


และได้เรียนเชิญ คุณแม่หิ่งห้อยน้อย กวีธรรม แห่งเว็บธรรมไทย
มาร่วมเป็นวิทยากร บรรยายธรรมด้วยเจ้าค่ะ...@^_^@


@@@....@@@

@ติดต่อสอบถามได้ที่ .....

คุณสรัลยากร (มดตัวนิด ธรรมะบุ๊คส์) ...โทร 086-0159988

คุณหนูนิด ...โทร 081-8130897

คุณหนุ่ม..... โทร 082-2959857
ขอความเจริญในธรรม มีแด่ทุกๆท่านเจ้าค่ะ  

[๘๖] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่า
ดูกรอานนท์ มาไปกันเถิด เราจักไปโกฏิคาม ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัส ของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เสด็จถึงโกฏิคามแล้ว ได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ โกฏิคามนั้น ณ ที่ นั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้แจ้ง แทงตลอดอริยสัจ ๔ เราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานอย่างนี้ เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ๔ เป็นไฉน เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขอริยสัจ เราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานอย่างนี้ เพราะไม่รู้แจ้งแทง- *ตลอด ทุกขสมุทัยอริยสัจ ... ทุกขนิโรธอริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เราและพวกเธอจึงเร่ร่อนท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานอย่างนี้ ฯ


ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแล้ว ตัณหาในภพ เราถอนเสีย แล้ว ตัณหาอันจะนำไปสู่ภพสิ้นแล้ว บัดนี้ ภพใหม่ไม่มี ฯ
พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้ว จึง ได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า

[๘๗] เพราะไม่เห็นอริยสัจ ๔ ตามเป็นจริง เราและพวกเธอ จึงท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆ สิ้นกาลนาน เราได้เห็นอริยสัจ ๔ เหล่านั้นแล้ว เราถอนตัณหาอันจะนำไปสู่ภพเสียได้แล้ว มูลแห่งทุกข์เราตัดได้ขาดแล้ว บัดนี้ ภพใหม่ไม่มี ดังนี้ ฯ

[๘๘] ได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ โกฏิคามแม้นั้น ทรง- *กระทำธรรมีกถานี้แหละเป็นอันมากแก่พวกภิกษุว่า อย่างนี้ศีล อย่างนี้สมาธิ อย่าง นี้ปัญญา สมาธิอันศีลอบรมแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ ปัญญาอันสมาธิ อบรมแล้ว ย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ จิตอันปัญญาอบรมแล้ว ย่อมหลุดพ้น จากอาสวะโดยชอบ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ฯ

@@@@@...พอดีว่า วันอาทิตย์นี้ ทางสำนักพุทธฯ มีกิจกรรมที่ต้องใช้
สวนเวฬุวันค่ะ

จึงต้องขอเปลี่ยนเป็น "หอฉัน"เป็นห้องปรับอากาศค่ะ
ซึ่งอยู่ด้านหน้าของทางเข้า-ออก สามารถเดินไปถึงได้ ระยะประมาณ 600-700 เมตร
โดยดูป้าย"ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช" และป้าย "ที่พักสงฆ์อาคันตุกะ"
จึงจะเห็น "หอฉัน" ค่ะ

สำหรับผู้นำรถขับเข้ามา ให้ขับไปตามตามป้าย "องค์พระฯ" ก่อน
แล้วขับหาทางออก
เมื่อใกล้ทางออกจะเห็น ป้าย"ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช"
และ ป้าย "ที่พักสงฆ์อาคันตุกะ" จึงจะเห็นป้าย "หอฉัน" ค่ะ
สถานที่จอดรถสบายเป็นลานกว้างๆเจ้าค่ะ...@^_^@..


****....ส่วนอาทิตย์ที่สามของเดือนหน้า (15 สิงหาคม)
ก็เป็นสวนเวฬุวัน ศาลามรรคแปด เหมือนเดิมค่ะ*****


หากสหายธรรม กัลยาณมิตรท่านใด มาถึงหน้าพุทธมณฑล เข้าไม่ถูก
โทร.ถาม คุณเจน โทร.086-3214887
หนูนิด โทร. 081-8130897
คุณเสงี่ยม โทร.082-2243654

(โปรดดูแผนที่ข้างบนค่ะ)

เจริญในธรรมเจ้าค่ะ

หนูนิด(ชุติมา) 4,133 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย