กำหนดการประชุมปฎิบัติธรรมบวชเนกขัมมะถือธุดงควัตร (หนึ่งใจให้ธรรมะ)ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

 phraahdoon    24 ธ.ค. 2553

กำหนดการประชุมปฎิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ ถือธุดงควัตร (หนึ่งใจให้ธรรมะ)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ณ วัด มโนธรรมาราม (นางโน) ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ถึง วันอาทิตย์ที่๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔


กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ (ขึ้น๑๔ ค่ำ เดือน๓)
เวลา ๐๖.๐๐ น. ลงทะเบียนและหาสถานที่ปักกลดตามโคนต้นไม้
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีบวช
เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นและเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา๒๑.๐๐ น. ทำพิธีสมาทานธุดงควัตร
วันศุกร์ที่ ๑๘ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา๐๓.๔๕น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าและเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา๐๖.๐๐ น. เลี้ยงน้ำปานะ
เวลา ๐๖.๓ น. ทำความสะอาดบริเวณวัดและสถานที่ปักกลด
เวลา ๐๘.๐๐น. ตีระฆัง เดินจงกรม เจริญพระกรรมฐาน
เวลา๐๙.๐๐ น. ให้ศีล และอนุโมทนาเข้าแถวรับอาหารบิณฑบาต
เวลา๑๒.๐๐ น. พระสงฆ์ลงฟังพระปาฎิโมกข์ (เฉพาะวันศุกร์ที่๑๘กุมภาพันธ์)
พักผ่อนตามอิริยาบถ
เวลา๑๓.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐาน / ฟังธรรมบรรยาย
เวลา๑๕.๓๐ น. เลี้ยงน้ำปานะ / บำเพ็ญบุญด้วยการปัดกวาดลานวัด และพักผ่อนตามอิริยาบถ
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น/เจริญวิปัสสนากรรมฐาน / เลี้ยงน้ำปานะ / ฟังธรรม
(และเวียนเทียนรอบอุโบสถเนื่องในวันมาฆบูชา)
เวลา ๒๑.๓๐ น. พักผ่อนตามอิริยาบถ
(ตารางเวลา และสถานที่ปฏิบัติธรรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
หมายเหตุ จึงขออาราธนาพระภิกษุสงฆ์ – สามเณรและเจริญพร เชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมบำเพ็ญบุญถือบวชเนกขัมมะบารมีปฏิบัติธรรม ในงานประจำปี วัดมโนธรรมาราม (นางโน) ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยนำของใช้ที่จำเป็นคือ เสื้อผ้าขาว ๒ ชุด และของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ไฟฉาย ขันน้ำ และอื่น ๆ ไม่ ควรนำของมีค่าเช่นแหวน สร้อยและเครื่องประดับต่าง ๆ ติด ตัวมาในงานเพราะอาจสูญหายได้
กำหนดการฉลองพระนอนและพระปรางค์ ที่บูรณะสำเร็จแล้ว โดยพร้อมเพรียงกัน ณ เขตโบราณสถาน โดยพร้อมเพรียงกัน
วัดมโนธรรมาราม(นางโน) ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (แรม๒ค่ำเดือน๓)
เวลา๑๐.๓๐น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรฯ
เวลา๑๑.๒๐น.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน๑๐๙รูป
ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชน ไปร่วมอนุโมทนาบุญร่วมแบบฟอร์มขอร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
ชื่อ..........................................................นามสกุล.............................................................เลขที่...............................อาคาร......................ซอย.................................ถนน........................................ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์......................
มีความประสงค์ที่จะขอรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะโดย
□ บริจาคเป็นเจ้าภาพภัตตาหารวันละ๑มื้อๆละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน...................มื้อ
□ บริจาค เป็นเจ้าภาพน้ำปานะวันละ๓มื้อๆละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน....................มื้อ
□ บริจาคตามกำลังศรัทธาเป็นเงิน...............................บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น......................................บาท
หรือขอบริจาคเป็นคณะร่วมกับ
1.................................................. บริจาคเป็นจำนวนเงิน.........................บาท
2..................................................... บริจาคเป็นจำนวนเงิน.........................บาท
3....................................................... บริจาคเป็นจำนวนเงิน.........................บาท
4....................................................... บริจาคเป็นจำนวนเงิน.........................บาท
5....................................................... บริจาคเป็นจำนวนเงิน.........................บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น.................................บาทการขอรับใบอนุโมทนาบัตร □ รับที่วัด □ ส่งไปรษณีย์ □ ไม่รับอนึ่งหากไม่สะดวกที่จะนำปัจจัยมาถวายที่วัดได้ สามารถร่วมทำบุญโดยการ□ การโอนเงินผ่านทางธนาคาร / ATM เข้าบัญชีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่๔วัดมโนธรรมาราม ธ.กรุงไทยสาขาท่าม่วง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ [url]๗๒๔-๐-๑๑๕๔๘-๘และแฟกซ์สลิปการโอนเงินร่วมบุญ/รายการจองเป็นเจ้าภาพพร้อมทั้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไปที่Fax.๐-๓๔๖๐๒๐๒๖/Email.ah-doon@hotmail.com[/url] ชมข้อมูลของวัดทาง http://www.manothammaram.com
□ ธนาณัติสั่งจ่ายวัดมโนธรรมาราม(นางโน) ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
หมายเหตุ ขอเชิญร่วมใส่บาตรหรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุ – สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรมประมาณ ๙๐๐ ชีวิต เริ่มตักบาตรตั้งแต่ วันศุกร์ที่ ๑๘- วันอาทิตยที่๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕ เวลา¬ ๐๘.๐๐ น. (แปดโมงเช้า) ในการประชุมปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ได้อาราธนาพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และอบรมตลอดงาน ท่านใดที่มีความประสงค์จะถวายน้ำปานะ๓มื้อๆละ๑,๐๐๐บาท (เช้า-บ่าย-เย็น) หรือภัตตาหารวันละ๑มื้อๆละ๕,๐๐๐บาท (เช้า) ก็ขอเชิญติดต่อกับทางวัดโทรฯ ๐-๓๔๖๕-๕๔๐๓,๐๘-๑๗๓๖-๒๓๐๓ หรือกองงานเลขานุการฯ โทรฯ๐๘-๖๑๖๕-๐๐๙๒ ,๐๘-๖๓๓๗-๑๙๓๑รายนามพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และอบรมในงานธุดงควัตรประจำปี2554
คืนวันที่17ก.พ.54 เวลา20.00น.
พระครูบวรพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอท่าม่วง ปฐมนิเทศและเปิดการประชุมปฏิบัติธรรม


รายนามพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และอบรมในงานธุดงควัตรประจำปี2554
คืนวันที่18ก.พ.54 เวลา20.00น.
พระอาจารย์จีราศักดิ์ โอภาโส วัดเขาน้อย นครนายก


รายนามพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และอบรมในงานธุดงควัตรประจำปี2554
คืนวันที่19ก.พ.54 เวลา20.00น.
พระอาจารย์ไมตรี ฐิตปญฺโญ วัดทางสาย จ.ประจวบฯ


รายนามพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และอบรมในงานธุดงควัตรประจำปี2554
คืนวันที่20ก.พ.54 เวลา20.00น.
หลวงพ่อจําเนียร สีลเสโฐ วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่


รายนามพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และอบรมในงานธุดงควัตรประจำปี2554
คืนวันที่๒๑กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๒๐.๐๐ น.
พระอาจารย์มหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร วัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ


รายนามพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และอบรมในงานธุดงควัตรประจำปี2554
คืนวันที่๒๑กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๒๐.๐๐ น.
พระอาจารย์มหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร วัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ


รายนามพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และอบรมในงานธุดงควัตรประจำปี2554
๒๒กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๒๐.๐๐ น.
พระอาจารย์สมวงศ์ วัดหนองปลวก จ. กาญจนบุรี 4,062 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย