ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย

 pearwow    8 ม.ค. 2554

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนิสิตปริญญาโทสาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการทำวิจัยเรื่อง “การสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในเว็บไซต์พระพุทธศาสนา”


ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์พระพุทธศาสนา การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปประกอบการศึกษาวิเคราะห์ในภาพรวม มิได้เป็นการศึกษาเฉพาะเจาะลงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้นคำตอบที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน จะไม่ถูกเปิดเผยและไม่มีผลใดๆต่อตัวท่านทั้งสิ้น ทั้งนี้ดิฉันขอรบกวนเวลาของท่านในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 นาที กรุณาคลิก ลิ้งค์นี้ http://www.surveymonkey.com/s/HZYXBQR เพื่อเข้าสู่แบบสอบถาม


ขอขอบพระคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามของทุกท่านมา ณ ที่นี้และขออภัยหากข้อความนี้เป็นการรบกวน


ภาวิณี วัชรประเสริฐชัย

(หากท่านไม่สามารถคลิกลิ้งค์ได้ กรุณา copy ลิงค์และนำไปวางใน Internet Browser ของท่าน )
   
 4,251 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย