ถึงอาจารย์อิทธิและอาจารย์แม่หิ่งห้อยน้อย

     

ถึงอาจารย์อิทธิและอาจารย์แม่หิ่งห้อยน้อย
กราบนมัสการพระอาจารย์อิทธิและสวัสดีอาจารย์แม่หิ่งห้อยน้อย ในนามของศีลจาริณี
โรงเรียนวัดสระแก้ว ฯ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาให้ความรู้ทางโลก
และทางธรรมกับศีลจาริณี ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ฯ ทำให้รู้แจ้งในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และสิ่งที่ผ่านมา ที่ท่านให้กับศีลจาริณีได้นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำทุกวัน โดยการถือศีลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ศีลจาริณีทุกคนซาบซึ้งในน้ำใจของท่านเป็นอย่างมากและรู้สึกภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งได้มาปฏิบัติธรรม
กับพระอาจารย์อิทธิและอาจารย์แม่ ซึ่งท่านมีความเมฆตากรุณาต่อศีลจาริณีทุกคนและถือเป็นบุญอย่างยิ่งของศีลจาริณีที่ได้มาปฏิบัติกิจกรรมกับพระอาจารย์และอาจารย์แม่ หวังว่าโอกาศต่างๆ ต่อไป
ศีลจาริณีของโรงเรียนวัดสระแก้ว ฯ จะได้รับความเมตตากรุณาจากคณะวิทยากรของพระอาจารย์และอาจารย์แม่อีกและศีลจาริณี
สุดท้ายนี้ศีลจาริณีทุกคนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติธรรม
ในช่วงวันที่ 17-19 พ.ค. 51 ตามที่ได้คุยกับพระอาจารย์และอาจารย์แม่หิ่งหอ้ยน้อยไว้แล้ว เนื่องจากมีเหตุการณ์ภายในเกิดขึ้นจึงไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ในครั้งนี้ หวังว่าโอกาศหน้าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์และอาจารย์แม่หิ่งห้อยน้อยอีก ศีลจาริณีทุกคนขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วยศีลจาริณีทุกคนคิดถึงคณะวิทยากรของพระอาจารย์และอาจารย์แม่หิ่งห้อยน้อยทุกคนสุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ
ความผิดของผู้อื่นเห็นได้ง่าย

อตฺตโน ปนา ทุทฺทสํ
ความผิดของตน มองเห็นได้ยาก


ตญ.จ กม.มํ กตํ สาธุ ยํ กต.วา นานุตป.ปติ

( ตัญจะ กัมมัง กะตัง สาธุ ยัง กัตวา นานุตัปปะติ )

ทำกรรมใดแล้ว ไม่ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำนั้นแลดีมา ชาตึ ปุจ.ฉ จรณญ.จ ปุจ.ฉ

( มา ชาติง ปุจฉะ จะระณัญจะ ปุจฉะ )

อย่าถามถึงชาติกำเนิด จงถามถึงความประพฤติ


เสย.โย อมิต.โต เมธาวี ยญ.เจ พาลานุกม.ปโก

( เสยโย อะมิตโต เมธาวี ยัญเจ พาลานุกัมปะโก )

มีศัตรูเป็นบัณฑิต ดีกว่ามีมิตรเป็นพาล


ธมฺเม ฐิตา เย น กโรนฺติ ปาปกํ

ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่ทำบาป


 4,133 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย