ยุวพุทธ บางแค ขอเชิญฟังบรรยายธรรม “เมตตา” แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง

 kaveebsc    8 ก.ค. 2554

ยุวพุทธ บางแค ขอเชิญฟังบรรยายธรรม “เมตตา” แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง
บรรยายธรรมพิเศษโครงการ “จิตใส ใจสบาย”
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ
เรื่อง “เมตตา”
อะระหังเมตตา..แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง
โดย พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสสธัมโม)
เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา 13.00-16.00 น.
ณ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ประวัติ
พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผสุสธัมโม)

นามเดิม สุเทพ บุษบก
อุปสมบท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2504 ที่วัดปราโมทย์ ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรปราการ
โดยมี พระวิกรมมุนี (ผล) วัดปราสาททอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์
พระอาจารย์เล้ง ปทีโป วัดปราโมทย์ จ.สุมทรสงคราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ
พระครูสมุห์วรินทร์ วัดปราโมทย์ จ.สมุทรสงคราม เป็นพระอนุสาสนาจารย์

การศึกษา สอบได้นักธรรมชั้นตรี - โท ในสำนักเรียนวัดปราสาททอง
พ.ศ.2508 สอบได้นักธรรมชั้นเอก พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ.2525 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค รุ่นฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
พ.ศ.2536 สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พ.ศ.2536 เป็นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตทั่วประเทศ
เป็นวิทยากรบรรยายธรรมในเรือนจำกลางนครปฐม โรงพยาบาล สาธารณสุข และ
แสดงธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง จ. กาญจนบุรี
อบรมพระภิกษุสามเณรนวกะ ตลอดในพรรษามีมูลนิธิและทุนนิธิเพื่อการกุศลต่าง ๆ
รวม 5 แห่ง คือมูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานเพื่อการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติธรรม / มูลนิธิโรงเรียนสหศึกษาบาลีเพื่อการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรในส่วนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี /
ทุนมูลนิธิกองทุนองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีเด่นแต่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ / กองทุนสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรอาพาธทั่วไปใน จ.นครปฐม /
กองทุนบรรเทาสาธารณะภัยสงเคราะห์เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยทั่วไป

งานปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ.2515 เป็นผู้ช่วยเลขานุการวัดพระปฐมเจดีย์
พ.ศ.2518 เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.2519 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
พ.ศ.2527 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการวัดพระปฐมเจดีย์
พ.ศ.2530 เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.2536 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
พ.ศ.2543 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 15
พ.ศ.2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค 15

ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร และเจ้าคณะภาค 15
 4,168 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย