ทำอะไรก็ไม่เคยดี

 kort    17 ก.ค. 2554

ผมทำงาน แล้วรู้สึกหัวหน้าคอย หาเรื่อง ตลอด พยายาม หลีกเลี่ยง แต่ดูเหมือนเขาผูกใจเจ็บ อะไรมา หาเรื่องเราตลอด จะทำยังไงดีครับ
เป็นไปตามกรรม ต้องสร้างความดีหนีอกุศลกรรมเก่าของเรา

นำดอกไม้ ธูปเทียน กราบขอขมาพระรัตนตรัยต่อพระพุทธรูป และกราบขอขมาพ่อแม่

รักษาศีลห้าให้ครบ หมั่นตรวจทานทบทวนว่า กุศลกรรมบทสิบข้อไหนที่ไม่ครบ ให้รักษาให้ได้ ทำบุญใส่บาตรเป็นสังฆทานโดยไม่เฉพาะเจาจงพระ ทุกวัน
สวดมนต์ เจริญกรรมฐาน อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมง แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรและหัวหน้าอย่างสม่ำเสมอ ทำอย่างนี้ทุกวันอย่าได้ขาด แล้วจะดีขึ้นจ้า


คือ ผมไม่เคยศึกษาธรรมะ เลยครับ เคยใส่บาตร นั่งสวดมนต์ นั่งสมาธิ ( ทำได้แค่วันละ 10 นาที ) กุศลกรรมบทสิบ คือ อะไรครับ ผมเพิ่งจะเข้ามาในส่วนธรรมครั้งแรก ผมไม่ทราบ ๆ จริง ๆ
การสวดมนต์ก็อ่านตามหนังสือ ตั้งใจ แต่ ไม่เข้าใจ
นั่งสมาธิก็ มีเรื่องแทรกเข้าในหัว ทำให้นั่งได้ไม่นาน
เวลาโกรธจะคุมตัวเองไม่ได้ และมีอาการ คิดมาก ไม่มีเป้าหมาย เหมือนทุกอย่างมันแย่ไปหมด ผมเลยคิดว่าทางนี้น่าจะช่วยได้ แต่ผมเหมือนเด็กอนุบาลไม่ค่อยเข้าใจฝาก
เพื่อน ๆ พี่ ๆ ช่วยแนะนำสำหรับ คนมีกรรม ด้วยนะครับ ผมคิดว่าสักวันชีวิตคงจะดีขึ้นบ้าง


พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๔
มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ จูฬยมกวรรค เวรัญชกสูตรกุศลกรรมบถ ๑๐
ฯลฯ
กุศลกรรมบถ ๑๐
[๔๙๐] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อย คือ ผู้ประพฤติธรรม
ด้วยกายมี ๓ อย่าง ด้วยวาจามี ๔ อย่าง ด้วยใจมี ๓ อย่าง

ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลประพฤติธรรมด้วยกาย ๓ อย่างเป็นไฉน?
ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้

ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ วางศาตรา มีความละอาย
มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่.

ละการถือเอาทรัพย์ที่เขามิได้ให้ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ไม่ลักทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์
เครื่องปลื้มใจของผู้อื่น ที่อยู่ในบ้าน หรือที่อยู่ในป่า ที่เจ้าของมิได้ให้ซึ่งนับว่าเป็นขโมย.

ละความประพฤติผิดในกายทั้งหลาย เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย คือ
ไม่ถึงความสมสู่ในพวกหญิง ที่มารดารักษา ...

ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อย คือผู้ประพฤติธรรมด้วย
กาย ๓ อย่าง เป็นอย่างนี้แล.

ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อย คือประพฤติธรรมด้วย
วาจา ๔ อย่าง เป็นไฉน? ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้

ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ ไปในที่ประชุม ... และไม่กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ ...

ละวาจาอันส่อเสียด เว้นขาดจากวาจาอันส่อเสียดกล่าววาจาที่เป็นเครื่องทำความพร้อมเพรียงกัน.

ละวาจาหยาบ เว้นขาดจากวาจาหยาบ ... กล่าววาจาที่ไม่มีโทษ ...

ละการพูดไร้ประโยชน์ เว้นขาดจากการพูดไร้ประโยชน์ ... มีหลักฐานมีที่อ้าง มีที่สุด
ประกอบด้วยประโยชน์ โดยกาลอันควร.

ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อย คือประพฤติธรรมด้วย
วาจา ๔ อย่าง เป็นอย่างนี้แล.

ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อย คือประพฤติธรรมด้วยใจ
๓ อย่าง เป็นไฉน? ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้

เป็นผู้ไม่มีความโลภ ไม่เพ่งเล็งต่อทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่า ขอของผู้อื่นพึงเป็นของเราดังนี้.

เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท ไม่มีความดำริในใจคิดประทุษร้ายว่า ขอสัตว์เหล่านี้ จงเป็นผู้ไม่
มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ มีแต่สุข รักษาตนเถิด ดังนี้.

เป็นผู้มีความเห็นชอบ มีความเห็นไม่วิปริตว่า ผลแห่งทานที่ให้แล้วมีอยู่ผลแห่งการบูชา
มีอยู่ ... สมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้ดำเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ผู้ทำโลกนี้และโลกหน้า ให้
แจ้งชัดด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งเองแล้ว สอนให้ผู้อื่นรู้ได้มีอยู่ในโลก ดังนี้.

ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลผู้ประพฤติเรียบร้อย คือประพฤติธรรมด้วยใจ
๓ อย่าง เป็นอย่างนี้แล.
เวลานั่งสมาธิ ถ้ามีเรื่องกังวล ให้เปิดเสียงพระฟังไปด้วย จิตจะเกาะเสียงธรรมแทน จะได้รับความเย็นชุ่มชื่น

ลองเลือกเปิดฟังเสียงหลวงพ่อที่ศรัทธาได้ตามลิงก์นี้
http://audio.palungjit.com/หรือฟัง
รัตตนกรรมฐาน.mp3 หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ได้ในลิงก์นี้

http://audio.palungjit.com/f2/[update18-7-54]-รวมธรรมะเทศนา-พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง-กตปุญโญ-วัดสังฆทาน-จังหวัดนนทบุรี-6673.html
นั่งสมาธิ จะพยายามครับตามที่บอก ส่วนเรื่องเจ้านาย หัวหน้า บอกตรง ๆ เห็นเขาทำแล้ว ผมก็อยากจะโต้ตอบมาก ผมกรวดน้ำให้นะครับแต่เหมือนยิ่งทำให้ยิ่งเจอ


ให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์เจริญภาวนา อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร ให้สม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน
ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

มนุษย์เราเกิดมาหลายภพหลายชาติ เคยพลาดทำผิดมาเยอะ
เมื่อชีวิตมีปัญหา แล้วคิดหาธรรมะมาแก้ปัญหาได้ ไม่เดินผิดทาง
แสดงว่าเคยสร้างกรรมดีเอาไว้มากโขมาแต่ก่อน
ต้องสร้างกุศลเป็นพลังหนีอกุศลกรรมในอดีต


กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร (หลวงพ่อจรัญ)
http://www.dhammakid.com/board/acaaaxeiaeeaaa/aaao1aeaaaaeiaeoaa-(eaceian)/


เจริญพระกรรมฐานเป็นการต่อชะตากรรม - หลวงพ่อจรัญ
http://talk.mthai.com/topic/78799
อย่าท้อค่ะ หากคุณคิดว่าที่ทำงานที่นี่สามารถทำให้คุณมีอนาคตในหน้าที่การงานที่ดีต่อไปได้
เอ๋คิดว่า ลองเข้าไปหาหัวหน้างานคนนั้นเพื่อให้เขาช่วยเเนะนะว่า มีข้อบกพร่้องในการทำงานอะไรบ้างไหม เพื่อจะได้นำมาปรับพัฒนาตัวคุณเิอง
ทำให้เขารู้สึกว่าเราอยากเป็นลูกน้องที่ดีกับเขา เอ๋คิดว่าเขาน่าจะรู้สึกถึงความจริงใจตรงนี้ได้ เเละอะไรๆก็น่าจะดีขึ้นนะคะ
ြြเป็นกำลังใจให้นะคะ
เอ๋


น่าจะยากนะครับ ขนาดผมโดนยึดบ้าน ผมขอคุยกับเขาเพื่อจะหาวันลาไปเก็บของในบ้าน ให้เจ้าของบ้านใหม่
เขาตอบกลับมาเฉย ๆ ไม่ว่างคุย ยุ่ง โดยไม่สนใจว่าเราเดือดร้อนอยู่ คิดดูซิครับ ว่าผม
จะเปิดใจอะไรกับเขา
ที่ผมทำได้คือพยายามสงบ และสะกดใจไม่ให้ โกรธ และตอบโต้ แต่ก็ไม่วายคิดว่าขนาดเราล้ม เขายังเหยียบซ้ำ เลย ทำไมเราโชค ร้าย ซ้ำซ้อนขนาดนี้


ตอนนี้เริ่ม นั่งสมาธิ ได้นานขึ้น เป็น 15 นาทีแล้ว ก็นิ่ง ๆ ดีแต่ไม่เห็นอะไร จับอะไรไม่ได้
มันดำ ๆ อย่างเดียว แต่ใจก็ไม่ไปไหนนะครับ อย่างนี้ ถูกต้องหรือเปล่าครับ


พยายามต่อไปนะครับ

เป็นกำลังใจให้ครับ


 4,065 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย