ขอเชิญทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อสร้างเป็นสถานที่ตั้งอาคารเลี้ยงเด็กกำพร้า

 gogo200989    12 พ.ย. 2554


ในวโรกาสมหามหามงคลปี พุทธศักราช ๒๕๕๔-๒๕๕๕


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลสมัย ที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๕สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษาในปี พ.ศ.๒๕๕๕


วัดสันปูเลย (สะหลีเวียงแก้ว) ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญบริจาคซื้อที่ดิน ตามโครงการธรรมะจัดสรรสร้างเพื่อถวายวัดเป็นสถานที่ก่อตั้ง“มูลนิธิ พระครูบาน้อย เขมปัญโญ”เพื่ออุปการะเลี้ยงเด็กกำพร้า และผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในวโรกาสมหามหามงคล ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕
วัตถุประสงค์ในการทำโครงการธรรมะจัดสรรเนื่องด้วย พระครูบาน้อย เขมปัญโญ เจ้าอาวาสวัดสันปูเลย (สะหลีเวียงแก้ว ) ประธาน และผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
ได้จัดทำโครงการธรรมะจัดสรรเพื่อขยายอาณาเขตบริเวณวัดและใช้เป็นสถานที่ตั้ง มูลนิธิ พระครูบาน้อย เขมปัญโญ เพื่อการสาธารณกุศลอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและผู้ยากไร้
เนื้อที่โดยประมาณ ๔ ไร่ ๓ งาน ๖ ตารางวา เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ให้ได้รั้บการศึกษาในระดับชั้นที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กับทั้งเป็นโอกาสที่
บุคคลเหล่านี้จะได้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาส ปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลสมัยที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ,
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษาในปี พ.ศ.๒๕๕๕จึงเป็นโอกาสที่ดีของคนไทยที่จะได้ร่วมสร้างมหาทานบารมี
ในครั้งนี้ดังนั้น ทางวัดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญในโอกาสดังกล่าว เพราะทางวัดยังขาดจตุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ทางวัดจึงขอบอกบุญมายังท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายเพื่อให้ได้ร่วมบำเพ็ญทานบารมีตามโครงการข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ณโอกาสนี้
ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ .....
หรือร่วมทำบุญบริจาค ผ่านช่องทางธุรกรรมธนาคาร
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนโชตนา (เชียงใหม่)
ชื่อบัญชี วัดสันปูเลย โดย พระครูบาน้อย เขมปัญโญ เลขที่บัญชี 714-215983-0 (ออมทรัพย์)
- ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้ โลตัส สันทราย (เชียงใหม่)
ชื่อบัญชี มูลนิธิ พระครูบาน้อย เขมปัญโญ เลขที่บัญชี 725-0-07701-8 (ออมทรัพย์) , 725-300019-9 (กระแสรายวัน)

*** ถ้าท่านร่วมทำบุญโดยการโอนเข้าเข้าบัญชีดังกล่าวแล้ว เมตตาส่งเอกสารสำเนาการโอนเงินมาที่ .....
มูลนิธิ พระครูบาน้อย เขมปัญโญ

สำนักงานใหญ่ ฯ วัดสันปูเลย (สะหลีเวียงแก้ว) ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
หรือ ส่งเอกสารมาทางหมายเลขโทรสาร ที่เบอร์ 053-868113 (Auto) ทางมูลนิธิจะได้ออกใบอนุโมทนาให้ท่านและจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ (EMS) ภายใน 5 วันทำการ
หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ที่ เบอร์ 084-2224534 ***
ขออนุโมทนาบุญกับท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข สขภาพแข็งแรง ร่ำรวยตลอดไปด้วยเทอญ.   


• ๓๑.ปางชี้อัครสาวก

• รวม บทสวดมนต์ ฟังก่อนนอน อิติปิโส 15 จบ ฟังทุกวัน ดีทุกวัน

• พิจารณาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ก็บรรลุธรรมได้

• ธรรมทาน โดย พุทธทาสภิกขุ

• อธิบายฐานของจิต #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava 31ตค.2564

• รีบเดินตั้งแต่วันนี้ ก่อนเส้นทางนี้จะหายไป โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย