แนะันำหนังสือ : พระไตรปิฎก (ฉบับสำหรับประชาชน) ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ๔๕ เล่ม รวมเล่มเดียวจบ สุชีพ ปุญญานุภาพ จัดทำ(มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

 trilakbooks  

พระไตรปิฎก (ฉบับสำหรับประชาชน)
ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ๔๕ เล่ม รวมเล่มเดียวจบ
สุชีพ ปุญญานุภาพ จัดทำ(มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
พระไตรปิฎก (ฉบับสำหรับประชาชน)

ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ๔๕ เล่ม รวมเล่มเดียวจบสุชีพ ปุญญานุภาพ จัดทำ

(มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์)พิมพ์จำหน่าย ในราคา เผยแพร่พระพุทธศาสนา

พิมพ์ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่มขนาด : 19x26CM

จำนวน : 820 หน้า

วัสดุ : กระดาษถนอมสายตา สีครีม ปั๊มทอง (ปกแข็ง สันโค้งเย็บกี่อย่างดี)เนื้อหาโดยย่อ

พระไตรปิฎก หมายถึง คัมภีร์ หรือตำราที่บรรจุคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า (และของพระสาวก

สำคัญบางรูป) รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ ดุจเดียวกับตะกร้าอันเป็นภาชนะสำหรับใส่รวมของต่างๆ

ไว้ด้วยกัน

พระไตรปิฎก มีทั้งหมด ๓ หมวด คือ

๑. พระวินัยปิฎก
๒. พระสุตตันตปิฎก
๓. พระอภิธรรมปิฎก

..........................................................................................................................................คำนำในการพิมพ์รวม เล่ม ทั้ง ที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๒๗

พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน เดิม ย่อจากพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

เป็นภาษาไทย ๕ เล่ม แล้วรวม ๕ เล่มนั้นพิมพ์ให้เป็นเล่มเดียว

เพื่อมิให้กระจัดกระจาย

ถ้าจะคิดถึงการพิมพ์เมื่อเป็น ๕ เล่มด้วย ก็นับเป็น

การพิมพ์ครั้งที่ ๑๐ ในคราวนี้ แต่ถ้าคิดเฉพาะที่รวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวจบ

ก็นับเป็นครั้งที่ ๘ ในการพิมพ์รวมเล่มตั้งแต่ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๕

เป็นต้นม พิมพ์ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ เล่ม

และจำหน่ายหมดภายในเวลาประมาณ ๑ ปี ในแต่ละ

ครั้งแสดงว่า ได้รับความสนใจและสนับสนุนจากท่านพระภิกษุสามเณร และประชาชน

ผู้เห็น ความสำคัญในการศึกษาสาระสำคัญแห่งพระไตรปิฎก

ซึ่งเป็นตำราอันเป็นหลักแห่งพระพุทธศาสนาบางคราวด้วยความเร่งร้อน เจ้าหน้าที่โรงพิมพ์ได้จัดพิมพ์ไปก่อนโ่ดยไม่ทันได้แก้ไข

ถ้อยคำบางคำที่ข้าพเจ้าขอให้แก้ไข แต่ในคราวนี้

ได้แก้ไขหลายแห่ง และจะพยายามแก้ไข

เพิ่มเติมอีกในการพิมพ์ครั้งต่อๆไป เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ ยิ่งขึ้นในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๘ นี้ ข้าพเจ้าเจาะจงถวายส่วนกุศลในการจัดทำและ

จัดพิมพ์หนังสือนี้ บูชาพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเจติยาจารย์

(วงศ์ โอทาตวัณณเถระ) วัดเสนหา

จังหวัดนครปฐม พระอาจารย์ ผู้เป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงยิ่งของข้าพเจต้า ข้อที่นับว่า

สำคัญก็คือ

ท่านเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาภาษาบาลี จนมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์

แก่พระพุทธศาสนาได้บ้างตามควรแก่อัตภาพและสติปัญญาอันน้อยการกล่าวถวายส่วนกุศลบูชา พระคุรท่านเจ้าคุรอาจารย์

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ก็เพราะในระหว่างการเตรียมจัดพิมพ์ครั้งที่ ๘ นี้ ท่านได้มรณภาพ ล่วงลับไป

ในเช้าวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ เมื่อมีชนมายุ ๑๐๒

โดยปี หรือคิดเป็นอายุชะรำก็ ๑๐๑ ปี ๕ เดือน กับ ๑๑ วันประโยชน์ใดแม้เพียงนิดน้อยที่ท่านสาธุชนได้รับจากหนังสือนี้ ข้าพเจ้า

ขออุทิศส่วนกุศล

จากประโยชน์นั้น เป็ฯสักการะบรรณาการบูชา

ท่านเจ้าคุณอาจารย์ผู้มีพระคุรของข้าพเจ้า ผู้ซึ่งชาวนครปฐม

เรียกกันติดปากว่า หลวงปู่

อนึ่งข้าพเจ้า ขอถือโอกาสนี้ขอบพรนะคุณ

ท่านผู้ริเริ่มรวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวจบจากเดิม ๕ เล่ม

แจกเกป็นพุทธบูชาครั้งแรกจำนวน ๑,๑๐๐ เล่ม คือ

คุณอัมพร สุขะนินทร์ และขอบพระคุณ คุณส.อาจารีย์ ผู้รับอาสาในการติดต่อ

รับส่วนใบพิสูจน์อักษรในระหว่างการจัดพิมพ์เป็นเวลาหลายเดือน

รวมทั้งขอบพระคุณคุณเผด็จ จิระสานต์ แห่งโรงพิมพ์กรุงเทพการพิมพ์

ผู้ช่วยให้การจัดพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกลุล่วงไปด้วยดีขอกราบขอบพระคุรท่านเจ้าคุณพระธรรมดิลก (วิชมัย ปุญญารามเถระ)

วัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหามกุฎราชวิทยาลับ

และกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ส่งเสริมให้มหามกุฏราชวิทยาลัย

จัดพิมพ์จัดหน่ายหนังสือนี้ ซึ่งในชั้นแรก

มหามกุฏราชวิทยาลัยยอมจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุน

หรือกล่วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ยอมขายขาดทุนเล่มละประมาณ ๒๐

ถึง๓๐ บาท แต่ได้กำไรในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในการพิมพ์ครั้งต่อมา จึงมีกำไรเพิ่มขึ้นบ้าง

ทั้งในด้านการขายและการเผยแผ่่นอกจากนั้นขอขอบพระคุณทุกท่านผู้มีจดหมายเสนอแนะในหลายเรื่องด้วยกัน

ด้วยความปรารถนาดี ที่จะเห็หนังสือนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าขอประทานอภัยที่ได้เปิดเผยนามของท่านผู้ริเริ่มหลายท่าน

ผู้ปิดทองหลับพระตลอดมา ในการจัดพิมพ์หนังสือนี้

โดยมิได้ขออนุญาตท่านเจ้าของนามก่อน

การพิมพ์ครั้งที่ ๘ นี้ เริ่มมาแต่ประมาณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๗

เพิ่งเสร็จในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ จึงถือว่าเป็นการพิมพ์ใน พ.ศ.๒๕๒๗สุชีพ ปุญญานุภาพ
...................................
ร้านหนังสือธรรมะไตรลักษณ์ , ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาริมกำแพงวัดญาณเวศกวัน บริการจำหน่ายหนังสือ ธรรมะและหนังสือเพื่อสุขภาพ,จัดพิมพ์หนังสือธรรมะและหนังสือสุขภาพ
จำหน่ายตู้พระไตรปิฎก และหนังสือพระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย และหนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฏราชวิทยาลัย-พิมพ์หนังสือธรรมะ เป็นธรรมบรรณาการ,หรือหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ โทร.02-482-7358, 087-696-7771
http://www.trilakbooks.com http://www.trilakbooks.com


• ๓๖.ปางอุ้มบาตร

• ปาฏิโมกข์

• "พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง" (หลวงป่เหรียญ วรลาโภ)

• ๔๖.ปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

• กรรม...เิกิดจากโลภะ..โทสะ..โมหะ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย