คำถามที่พบบ่อย-เกี่ยวกับหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก

 trilakbooks    7 ม.ค. 2555

[URL="http://www.trilakbooks.com"]ึคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ...
การจำหน่ายหนังสือพระไตรปิฎก และตู้พระไตรปิฎก

ทั้งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหามกุฏราชวิทยาลัย รวมถึง

หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับ ส.ธรรมภักดี ที่เผยแพร่โดย
ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์[/URL]

ดำเนินการเผยแพร่มาโดยตลอดเวลา เป็นไปเพื่อความสะดวก
ในการเผยแพร่ธรรมะ โดยยึด

หลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลัก ...

........................................................................


คำถาม ที่พบบ่อย เกี่ยวกับหนังสือพระไตรปิฎก (เบื้องต้น) ที่ถูกรวบรวม โดย คณะผู้เผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก โดยศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

โดย รวบรวมจากข้อมูลคำถาม จากแหล่งต่างๆ และข้อมูล พื้นฐานของหนังสือพระไตรปิฎก โดยจะยังไม่กล่าวถึงเนื้อหาภายในหนังสือพระไตรปิฎก

ซึ่งเป็นข้อมูลละเอียดมากเกินกว่าที่จะอธิบายในข้อมูลเบื้องต้นได้

ซึ่งสิ่ง ที่ควรทราบ เพื่อประโยชน์ในการ ซื้อหนังสือพระไตรปิฎก และจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ไปในที่หมายต่างๆ มีดังต่อไปนี้

.....................................................................*** พระไตรปิฎกคืออะไร

พระไตรปิฎก ก็คือคัมภีร์ที่ประมวลเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาจารึกไว้ พระไตรปิฎกจึงเป็นที่รวบรวม บรรจุไว้ หรือจารึกไว้ ซึ่งพระพุทธศาสนานั้นเอง

ในเมื่อพระพุทธศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพระไตรปิฎกเป็นที่ประมวลไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น การรักษาพระไตรปิฎกจึงเป็นการรักษาพระพุทธศาสนา


ถ้าตอบอย่างสั้นที่สุด ก็พูดได้ว่า พระไตรปิฎกกับการธำรงพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องเดียวกัน การธำรงพระไตรปิฎกก็คือการธำรงพระพุทธศาสนา นี้เป็นความหมายอย่างง่ายที่สุด

................................................................


*** รักษาพระไตรปิฎก เท่ากับรักษาพระพุทธเจ้า


ถ้าพูดให้ลึกลงและให้กว้างออกไป พระไตรปิฎกมีความสำคัญต่อการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาอีกหลายอย่าง นอกจากมองพระพุทธศาสนาในความหมายที่เป็นคำสั่งสอนแล้ว พระพุทธศาสนายังหมายถึง การเล่าเรียน การศึกษา การปฏิบัติ และการจัดการต่าง ๆ ให้มีการเล่าเรียนศึกษา และเป็นพระพุทธศาสนาที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจ ในความหมายนี้ พระไตรปิฎกก็มีความสำคัญต่อการธำรงพระพุทธศาสนา ดูง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองก่อนปรินิพพาน ซึ่งเราจำกันแม่นทีเดียวว่า เมื่อพระองค์ปรินิพพานล่วงไป ไม่ได้ทรงตั้งพระภิกษุองค์ใดเป็นศาสดาแทนพระองค์ ชาวพุทธได้รู้กันว่า พระธรรมวินัยนั้นแหละเป็นพระศาสดาแทนพระองค์ พระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้า พระธรรมวินัยนี้ก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเอง พระธรรมวินัยจึงเท่ากับเป็นองค์พระศาสดา และเป็นตัวพระพุทธศาสนา

พระธรรมวินัยนี้ประมวลอยู่ในพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกจึงเป็นที่สถิตของพระธรรมวินัย พระไตรปิฎกจึงเป็นที่สถิตของพระบรมศาสดาของชาวพุทธ เมื่อรักษาพระไตรปิฎกไว้ จึงเท่ากับดำรงรักษาพระพุทธเจ้าไว้และรักษาพระพุทธศาสนาด้วยนั่นเอง

เพราะฉะนั้น ในความหมายนี้ พระไตรปิฎกก็มีความสำคัญต่อการรักษาพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ (รู้จักพระไตรปิฎกเพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้. พระพรหมคุณาภรณ์ : ป.อ. ปยุตโต)

.....................................................................


.หนังสือพระไตรปิฎก เหมาะกับผู้ใดบ้าง

หนังสือพระไตรปิฎก ไม่ว่าจะเป็นฉบับใด ก็ตาม
พุทธศาสนิกชน ทั่วไป หรือแม้แต่ ท่านผู้สนใจ
ที่ไม่ใช่ชาวพุทธก็สามารถศึกษา

พระไตรปิฎกได้ทั้งนั้น พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่มิได้มีการแบ่งแยกแต่ประการใด ดังนั้น ไม่ว่าใครก็สามารถศึกษาพระไตรปิฎกได้ทั้งสิ้น

...................................................................


. หนังสือพระไตรปิฎก กลุ่มใหญ่ๆ มีกี่แบบ

หนังสือพระไตรปิฎก กลุ่มใหญ่ๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีอยู่ 2 แบบ คือ

1. พระไตรปิฎก ภาษาไทย โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้จัดทำพระไตรปิฎกชุดนี้ขึ้น

2. พระไตรปิฎก ภาษาไทย พร้อม อรรถกถา แปลไทย โดย มหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นผู้จัดทำพระไตรปิฎกชุดนี้ขึ้น

..............................................................


. หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับประชาชน มีกี่เล่ม

พระไตรปิก มีจำนวน 1 เล่ม


..............................................................

. หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับประชาชน รวบรวบเรียบเรียงโดยใคร

หนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชน รวบรวมเรียบเรียงโดย ท่านอาจารย์ สุชีพ

....................................................................................................................................................................

**. หนังสือพระไตรปิฎกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นอย่างไร

ข้อมูลจาก คำนำหนังสือพระไตรปิฎก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หนังสือพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ปรารภที่จะให้มีการแปลพระไตรปิฎกภาษามคธ


ฉบับมหาจุฬาเตปิฎก ให้เป็นภาษาไทยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์การแปลเป็นภาษาไทยให้อ่านง่ายเพื่อให้พระภิกษุสามเณร


พุทธสาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไปเข้าใจเนื้อความในพระไตรปิฎก และเป็นคู่มือ ในการศึกษาพระไตรปิฎกภาษามคธ


ฉบับ มหาจุฬาเตปิฎกที่นิสิตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพะบรมราชูปถัมภ์จะได้ถอืเอาไว้เป็นแนวในการทำความเข้าใจพระไตรปิฎก


ภาษามคธ ให้แจ้งยิ่งขึ้จ จึงได้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการแปลคณะกรรมการตรวจสำนวน คณะกรรมการที่ปรึกษา


คณะ บรรณาธิการและคณะบรรณกรประกอบด้วยพระเถรานุเถระและศาสนบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิมาดำเนินการแปล


ทั้งนี้ได้ถวายไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ทรงเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ อนึ่งในการแปลและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกครั้งนี้ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในพุทธศักราช ๒๕๓๕ ด้วย

.................................................................................................................................................................................................................... หนังสือพระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปกสีอะไร

หนังสือพระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปกสีฟ้าเข้ม เป็นปกแข็งเย็บกี่อย่างดี

..............................................................


. หนังสือพระไตรปิฎก ของมหามกุฎราชวิทยาลัย ปกสีอะไร

หนังสือพระไตรปิฎก ของมหามกุฎราชวิทยาลัย ปกสีแดง เป็นปกแข็งเย็บกี่อย่างดี

..............................................................


. กระดาษที่ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นกระดาษอะไร

กระดาษที่ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นกระดาษถนอมสายตา ที่เรียกว่า กรีนรีด

..............................................................


. กระดาษที่ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก ของมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นกระดาษอะไร

กระดาษที่ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก ของมหามกุฎราชวิทยาลัย

เป็นกระดาษถนอมสายตา ที่เรียกว่า กรีนรีด

..............................................................
. หนังสือพระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีจำนวนกี่เล่ม

หนังสือพระไตรปิฎกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีจำนวน 45 เล่ม

..............................................................


. หนังสือพระไตรปิฎก ของมหามกุฎราชวิทยาลัย มีจำนวนกี่เล่ม

หนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฎราชวิทยาลัย มีจำนวน 91 เล่ม

............................................................... หนังสือพระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อจุใส่กล่องแล้ว มีจำนวนกี่กล่อง

หนังสือพระไตรปิฎกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อจุกล่องแล้วมีจำนวน 4 กล่อง

โดยเป็นกล่องที่ ออกโดยมหามจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเอง

โทร.เพื่อสอบถามหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-482-7358, 087-696-7771, 085,819-4018, 081-424-0781

..............................................................


. หนังสือพระไตรปิฎก ของมหามกุฎราชวิทยาลัย เมื่อจุใส่กล่องแล้ว มีจำนวนกี่กล่อง

หนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฎราชวิทยาลัย เมื่อจุกล่องแล้วมีจำนวน 6 กล่อง

โดยเป็นกล่องที่ ออกโดยมหามกุฎราชวิทยาลัยเอง

โทร.เพื่อสอบถามหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-482-7358, 087-696-7771, 085,819-4018, 081-424-0781

............................................................... หนังสือพระไตรปิฎก ของมหามกุฎราชวิทยาลัย ราคา ชุดละเท่าไร

หนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม ราคาชุดละ 25,000 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง

โทร.เพื่อสอบถามหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-482-7358, 087-696-7771, 085,819-4018, 081-424-0781

..............................................................


. หนังสือพระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ราคา ชุดละเท่าไร

หนังสือพระไตรปิฎกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 45 เล่ม ราคาชุดละ 15,000 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง

โทร.เพื่อสอบถามหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-482-7358, 087-696-7771, 085,819-4018, 081-424-0781

..............................................................

. ค่าจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ราคา เท่าไร

ค่าจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉพาะหนังสืออย่างเดียวไม่รวมตู้พระไตรปิฎก

คิดไม่เกิน 1,000 บาท แต่ถ้าสั่งซื้อตู้พระไตรปิฎกของศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ด้วย

บริการจัดส่งฟรี โทร.เพื่อสอบถามหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-482-7358, 087-696-7771, 085,819-4018, 081-424-0781

..............................................................


. ค่าจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ของมหามกุฎราชวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ราคา เท่าไร


ค่าจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ของมหามกุฎราชวิทยาลัย เฉพาะหนังสืออย่างเดียวไม่รวมตู้พระไตรปิฎก

คิดไม่เกิน 1,000 บาท แต่ถ้าสั่งซื้อตู้พระไตรปิฎกของศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ด้วย

บริการจัดส่งฟรี โทร.เพื่อสอบถามหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-482-7358, 087-696-7771, 085,819-4018, 081-424-0781

..............................................................


. ค่าจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เฉพาะหนังสือพระไตรปิฎก ไม่รวมตู้พระไตรปิฎก) ต่างจังหวัด ราคา ชุดละ เท่าไร

ค่าจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะต้องคิดจากที่หมาย ที่จะให้จัดส่งเป็นหลัก

โดย ต้องแจ้ง จังหวัด อำเภอ และที่อยู่โดยละเอียด เพื่อจะได้เทียบเคียงค่าจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎกกับทางบริษัทขนส่ง
............................................................

. ค่าจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ของมหามกุฎราชวิทยาลัย (เฉพาะหนังสือพระไตรปิฎก ไม่รวมตู้พระไตรปิฎก) ต่างจังหวัด ราคา ชุดละ เท่าไร

ค่าจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎก ของมหามกุฎราชวิทยาลัย จะต้องคิดจากที่หมาย ที่จะให้จัดส่งเป็นหลัก
โดย ต้องแจ้ง จังหวัด อำเภอ และที่อยู่โดยละเอียด เพื่อจะได้เทียบเคียงค่าจัดส่งหนังสือพระไตรปิฎกกับทางบริษัทขนส่ง
...........................................................
.การสั่งซื้อหนังสือพระไตรปิฎก ทั้งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหามกุฎราชวิทยาลัย ต้องมีการจองล่วงหน้าก่อนหรือไม่

การสั่งซื้อ หนังสือ พระไตรปิฎก ทั้ง ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

และหนังสือพระไตรปิฎกของมหามกุฎราชวิทยาลัย ต้องมีการสั่งจองล่วงหน้า อย่างน้อย 2 วันครับ หรือ อาจจะโทรเช็ค หนังสือพระไตรปิฎกล่วงหน้า

ก่อน ก็ได้เพื่อความแน่นอน ว่ามีหนังสืออยู่ในคลังหนังสือพระไตรปิฎกหรือไม่

สามารถ โทร.เพื่อสอบถามหนังสือพระไตรปิฎกและตู้พระไตรปิฎก โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-482-7358, 087-696-7771, 085,819-4018, 081-424-0781

แอพมากมายที่เลือกเล่นได้ตามที่คุณต้องการ

เลือกแอพสนุกๆ ได้แล้วที่นี่!

www.ballinw.com/


 4,065 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย