ทำใจ...เป็นธรรม

 หัวหอม  

http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2526731


• นิทานธรรมะ เรื่อง ดีในมดแดง

• ดีแต่สอนคนอื่น (อนุสาสิกชาดก)

• "กรรมบถ ทางของกรรม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• ๓๗.ปางโปรดพุทธบิดา

• โทษของสุรา ๖ ประการ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย