คาถาพระอรหันต์

 Teerawut_89@hotmail.com    

พระพุทธเจ้ามีพระกำลังหาที่สุดมิได้
พระธรรมคำสอนเป็นอารมณ์หาที่สุดมิได้
พระสงฆ์สาวกมีจำนวนหาที่สุดมิได้
พระโพธิญาณอันสูงสุดก็หาที่สุดมิได้

ขอท่านผู้รู้กรุณาอธิบายสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยนะครับ
" จิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดั่งภูเขาศิลา
ไม่กำหนัดในอารมณ์
อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด
ไม่โกรธในอารมณ์
อันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธ
จิตของบุคคลใดอบรมได้ดั่งนี้
ความทุกข์จักมีมาแต่ที่ใดเล่า ?กิเลสเครื่องกังวลใดมีอยู่ในกาลก่อน
เธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลนั้นให้เหือดแห้งไป
กิเลสเครื่องกังวลจงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง
ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ในท่ามกลาง
จักเป็นมุนีผู้สงบระงับแล้วเที่ยวไป.....ดังนี้^U^ ...

การเจริญ อรหัตมัคค ให้บ่อยๆ เนืองๆ จึงเป็น "คาถาของพระอรหันต์"

เจริญธรรม


 4,012 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย