สติ...เป็นธรรมเอก (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)

 หัวหอม    22 ก.ค. 2555

ตามลิงค์นี้เลยครับ

http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2543704


• ๕๘.ปางประทานอภัย ( นั่ง )

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• กรรมกับการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต

• วิธีจะออกจากวัฏฏะ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 16 ก.พ. 2563

• 08 (18/01/2566) ธรรมบรรยาย (ภาคค่ำ)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย