เรียนบาลีไวยากรณ์เบื้องต้น

 ky2552    9 ม.ค. 2556

เรียนบาลีไวยากรณ์เบื้องต้น บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhFGDonDENZydm4rNVWsIXnp-a0ZP5h_g   
 4,251 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย