เชิญชวนปฏิบัติบูชา เนื่องในโอกาสวันมาฆะบูชา

 เนินฆ้อ    27 ม.ค. 2556

บอกกล่าวข่าวบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆะบูชา
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานพระธาตุห้วยบอนเก่า
บ้านห้วยบอน ม.13 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
จัดการอบรมเรื่อง พุทธศาสนาและหลักปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เบื้องต้น
วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2556
จึงบอกกล่าวข่าวบุญเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
กำหนดการอบรม
วันศุกร์ที่ 22 กพ.56 16.30 – 18.00 น. รายงานตัว ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เข้าที่พัก
19.00 – 21.00 น. ปฐมนิเทศ ความรู้เรื่องการภาวนา ฝึกวิธีภาวนาใน 4 อิริยาบท
21.00 น. พักผ่อน
วันเสาร์ที่ 23 กพ.56 04.00 น. ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัว (ระฆังปลุก)
ปฏิบัติภาวนา
06.00 น. เดินจงกรมหมู่
06.30 น. ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณ และอาคารที่พัก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(ระฆัง)
08.30 – 09.30 น. ฟังธรรมเทศนา
09.30 – 11.00 น. ปฏิบัติภาวนา
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ฟังบรรยายสรุปธรรม (ระฆัง)
14.30 – 16.30 น. ปฏิบัติภาวนา
16.30 – 18.00 น. รับประทานน้ำปานะ พักผ่อน อาบน้ำ ทำกิจส่วนตัว
18.00 น. – 21.00 น. ปฏิบัติภาวนา สอบอารมณ์ (ระฆัง)
21.00 น. พักผ่อน
วันอาทิตย์ที่ 24 – วันจันทร์ที่ 25 กพ.56(วันมาฆะบูชา)ทำกิจวัตรตามกำหนดเวลาเหมือนของวันที่ 23 กพ.56
วันอังคารที่ 26 กพ.56 04.00 น. ระฆังปลุก ตื่นนอน ทำกิจวัตรส่วนตัว ปฏิบัติภาวนา
05.30 น. พิธีปิดการอบรม
คุณสมบัติและข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะเข้ารับการอบรม
1.อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ไม่จำกัดเพศ ชาย หญิง หรือนักบวช
2.ไม่อยู่ในระหว่างการเจ็บป่วย หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
3.ไม่สูบบุหรี่ ไม่เคี้ยวหมาก ไม่เสพย์สิ่งเสพย์ติด หรือสามารถงดบุหรี่และการเคี้ยวหมากได้ตลอด ระยะเวลาการอบรม
4.ไม่นำเครื่องประดับหรือสิ่งของมีค่ามากติดตัวมาด้วย
5.ต้องฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับกรรมการจัดการอบรม และจะคืนให้หลังปิดการอบรม
6.เครื่องแต่งกายระหว่างการอบรม ให้เป็นชุดที่สุภาพ หลวมๆ นุ่งห่มสบาย สีไม่ฉูดฉาด โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชุดขาวก็ได้
7.ต้องยินดีและยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของการอบรม
8.ต้องสำรวมอินทรีย์ สำรวม กาย วาจา ใจ ปิดวาจา ตลอดระยะเวลาการอบรม จะสนทนาแต่เฉพาะกับอาจารย์ผู้สอนหรือ ธรรมบริกรในเรื่องข้อธรรมหรือความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
9.งดการจุดธูปเทียน สวดมนต์ไหว้พระในช่วงเวลาระหว่างการอบรม ให้ทำปฏิบัติบูชาแทน
10.การบริจาคจตุปัจจัย ไทยทานต่างๆ ให้ทำก่อนหรือหลังจากการปิดอบรม ไม่ควรทำระหว่างการอบรม
11.อาหาร จะจัดอาหารมังสะวิรัติให้วันละ 2 มื้อ เช้า กลางวัน ตอนบ่ายมีน้ำปานะหรือนมถั่วกล่อง
การสมัครเข้ารับการอบรม
ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการอบรม ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 089-838-6213 ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2556
การรับสมัครเข้าอบรม จำกัดจำนวน ชาย ไม่เกิน 12 คน หญิงไม่เกิน 30 คน ทั้งนี้เนื่องจาก มีที่พักจำกัด การพิจารณาจัดเข้าที่พัก จะจัดให้เหมาะสมตามเพศและวัยของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

บอกกล่าวข่าวบุญมาด้วยความเคารพนับถือ
คณะกรรมการศูนย์วิปัสสนากรรมฐานพระธาตุห้วยบอนเก่า

[url=http://upic.me/show/43013190][/url]
บอกกล่าวข่าวบุญเนื่องในโอกาสวันมาฆะบูชา
สาธุครับ


 3,966 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย