กำหนดการจัดงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล บูชาพระคุณ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

 Mettatham    3 ส.ค. 2556

กำหนดการจัดงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล บูชาพระคุณ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง และวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ............................................

พิธีสมโภช ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน คหบดี และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ ศาลา ๘๘ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
เวลา ๑๖.๕๐ น. - พระภิกษุสงฆ์ พร้อมบนอาสนสงฆ์
... เวลา ๑๗.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายเสนีย์ จิตตเกษม) ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรสงฆ์อาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวเปิดงานฯ
- พิธีกรสงฆ์อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ประธานในพิธีฯ ถวายเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานกรวดน้ำ รับพร
การแสดงพระธรรมเทศนา
- ประธานจุดเทียนส่องธรรม
- พิธีกรสงฆ์อาราธนาธรรม
- พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- ถวายเครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ประธานกรวดน้ำ รับพร
- ผู้ร่วมพิธีฯ เจริญจิตภาวนาตามอัธยาศัย

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๐ รูป
เวลา ๐๖.๓๐ น. - พุทธศาสนิกชนพร้อมกันบริเวณรอบ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์พระอารามหลวง
เวลา ๐๗.๐๐ น. - พระสงฆ์ ๑๐๐ รูป ออกรับบิณฑบาต
เวลา ๐๘.๐๐ น. - พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. – เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายสักการะรูปเหมือนหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
เวลา ๑๗.๐๐ น. - พระสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ทำวัตรเย็น
- พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- ผู้ร่วมพิธีฯ ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาตามอัธยาศัย

พิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) พุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศร่วมเดินเป็นเครื่องถวายสักการบูชาจากวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ผ่านใจกลางเมืองอุดรธานีไปยังวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) เพื่อเทิดทูนและประกาศก้องถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ขององค์ท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาและชาติบ้านเมือง สมเป็นปูชนียบุคคลที่น่าภาคภูมิใจของจังหวัดอุดรธานีและของชาติไทย เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่ได้ถือกำเนิดขึ้นครบ ๑๐๐ ปี แห่งชาตกาล

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๖.๓๐ น. - พุทธศาสนิกชนพร้อมกันบริเวณรอบ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
เวลา ๐๗.๐๐ น. - พระสงฆ์ ๑๐๐ รูป ออกรับบิณฑบาต
เวลา ๐๘.๐๐ น. - พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ขบวนอัญเชิญรูปเหมือนพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) พร้อมกัน ณ บริเวณลานหน้าพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
เวลา ๐๙.๐๙ น. - ขบวนอัญเชิญรูปเหมือนพระธรรมวิสุทธิมงคล ฯ เคลื่อนออกจากวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ประตูด้านหน้าวัด เลี้ยวขวา ถึงสี่แยก เลี้ยวซ้ายไปตามถนนโพศรี ตรงไปถึงห้าแยกน้ำพุ เลี้ยวไปตามถนนทหารถึงบริเวณด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (สำหรับขบวนเดินเท้า ให้ปรับขบวนขึ้นรถยนต์)
- ขบวนอัญเชิญตรงไปตามถนนทหาร ผ่าน กองบิน ๒๓ มทบ.๒๔ ผ่านสี่แยกถนนเลี่ยงเมือง ตรงไปตามถนนมิตรภาพเลี้ยวขวาเข้าทางแยกบ้านคำกลิ้ง ตรงไปบ้านตาด
- ขบวนอัญเชิญฯ ตั้งขบวนบริเวณด้านหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านตาด และเคลื่อนขบวนไปยังวัดป่าบ้านตาด
- ขบวนอัญเชิญฯ ถึงศาลานอก และอัญเชิญฯ ประดิษฐานภายในศาลานอก วัดป่าบ้านตาด และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายสักการะตามอัธยาศัย

หมายเหตุ: แต่งกายด้วยชุดขาวหรือขาว-ดำแบบผู้ปฏิบัติธรรม ชุดนักเรียน ข้าราชการ หรือ แต่งกายสุภาพตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในแต่ละท้องถิ่น

เวลา ๑๙.๐๐ น. - พระสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ทำวัตรเย็น
- พระธรรมเทศนาองค์หลวงตา ๑ กัณฑ์
- ผู้ร่วมพิธีฯ ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาตามอัธยาศัยบูชาพระคุณองค์หลวงตา

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๖.๓๐ น. - พุทธศาสนิกชนพร้อมกันด้านหน้าวัดเกษรศีลคุณ บริเวณศาลานอก
เวลา ๐๗.๐๐ น. - พระสงฆ์ ออกรับบิณฑบาต
เวลา ๐๘.๐๐ น. - พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. - กล่าวคำขอขมาพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
- กล่าวคำปฏิญาณร่วมรักษาวัตรปฏิบัติ ปฏิปทา และมรดกของหลวงตาฯ ต่อรูปเหมือนองค์หลวงตา
- พิธีถวายผ้าป่า ๑๐๐ กอง สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตาฯ เพื่อน้อมบูชาพระคุณองค์หลวงตาฯ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- เสร็จพิธี

ท่านสามารถร่วมทำบุญ “ผ้าป่า ๑๐๐ กอง สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา” ได้ที่วัดป่าบ้านตาด หรือโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ชื่อ “ผ้าป่า ๑๐๐ ปี ชาตกาลหลวงตา –สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์ โดย หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน พระอาจารย์บำรุง นวพโล และพระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวีโร” หมายเลขบัญชี 510-4-30777-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

(บัญชีดังกล่าวจะปิดในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 โดยโอนปัจจัยทำบุญทั้งหมดรวมลงในบัญชีของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ สำหรับการดำเนินงานเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้องค์หลวงตาและพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว เป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องของพี่น้องชาวไทยสืบทอดสู่ลูกสู่หลานตลอดไป)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.luangta.com/info/news_text.php?cginews_id=494&type
ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่าน ที่มีส่วนร่วมในมหากุศลคราวนี้ ทุกๆประการ ด้วยเทอญ


เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทำบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ ในงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล บูชาพระคุณ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)คราวนี้เทอญ


 4,183 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย