ปฏิบัติแบบกำหนด ..พอง-ยุบ..ให้เกิดวิปัสสนูปกิเลสได้หรือไม่...ใครมีประสบการณ์บ้างครับ

   ใครมีประสบการณ์ในเรื่องนี้บ้างครับ....

วิปัสสนูปกิเลส มี ๑๐ อย่าง คือ แสงสว่าง(โอภาส) ความรู้(ญาณ) ความเอิบอิ่มใจ(ปีติ) ความสงบ(ปัสสัทธิ) ความสุข(สุข) ความน้อมใจเชื่อ(อธิโมกข์) ความเพียร(ปัคคาหะ) การตั้งสติไว้(อุปัฏฐานะ) ความวางเฉย(อุเบกขา) และความใคร่ยินดีในสภาวะ(นิกันติ)


• สายหลักการทำบุญ

• "แนะนำผู้บวชเนกขัมมภาวนา" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

• ๒๑.ปางประสานบาตร

• วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

• พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย