ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพระศานติตารามหาสถูป (สถูปปฏิบัติธรรมและหอสมาธิ)

 1000stars    19 พ.ย. 2556

มูลนิธิพันดาราขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
สร้างพระศานติตารามหาสถูป (สถูปปฏิบัติธรรมและหอสมาธิ)
ทอดถวาย ณ วัดทองนพคุณ
วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประธานฝ่ายสงฆ์ : พระไพศาล วิสาโล
ประธานฝ่ายฆราวาส : คุณปรีดา - คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ และนพ. วิชัย โชควิวัฒน
ประธานกิตติมศักดิ์ : อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ความเป็นมาของโครงการ
พระศานติตารามหาสถูปนี้เกิดขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากท่านอาจารย์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ริมโปเช ลามะสำคัญของชาวทิเบต ท่านกล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนา ได้รับพรจากพระสมณโคดมมายาวนานนับพันปี มีพระบรมธรรมิกราชที่ยิ่งใหญ่เช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม จึงเป็นเนื้อนาบุญของการสร้างพระมหาสถูปซึ่งเป็นองค์แทนโพธิจิต หรือจิตอันปรารถนาการบรรลุธรรมเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์ พระมหาสถูปจะเป็นโอสถที่จะเยียวยารักษาจิตใจมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบัน และมีอานิสงส์มหาศาลในการปกป้องภัยพิบัติ ระงับความขัดแย้ง และการยึดติดในอัตตาตัวตน”
พระศานติตารามหาสถูปที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง เป็นพระมหาสถูปแบบทิเบตแห่งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วย หอสมาธิ สถานเดินภาวนาและกราบอัษฎางคประดิษฐ์ วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ องค์โดมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ ตลอดจนหอศิลป์ ซึ่งมูลนิธิพันดาราและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมใจกันจัดสร้างขึ้น ณ ศูนย์ขทิรวัน ธรรมาศรมและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทิเบตหิมาลัย ต. หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสร้างพระมหาสถูปนี้นำมาซึ่งสันติภาพและความปรองดอง และทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขบนแผ่นดินไทยความสำคัญของการสร้างพระมหาสถูป
การสร้างพระมหาสถูปเป็นการงานทางธรรมและเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายในชีวิตของคนใดคนหนึ่ง เป็นการแผ่ความรักความกรุณาอย่างไม่มีประมาณแก่สัตว์ทั้งหลาย พระมหาสถูปจะเป็นสิ่งที่ร้อยใจมนุษย์ทั้งหลายเข้าด้วยกัน เป็นกรรมดีที่เราทำด้วยกัน ในยุคที่สังคมมีความแตกแยก มีความรุนแรงในทุกรูปแบบทั้งต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเกิดภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องอันนำมาซึ่งการสูญเสียและความทุกข์ทั้งกายและใจ การสร้างพระสถูปตามคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาฝ่ายทิเบตเน้นว่าเป็นการปกป้องโลกและเยียวยาจักรวาลที่เสียสมดุลย์ไปให้กลับคืนมา
การทำงานครั้งนี้เป็นสิ่งท้าทายสติปัญญา ท้าทายความเมตตากรุณา ท้าทายความเพียรและความอดทนของเรา เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ ซึ่งกว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ ก็ต้องเอาชนะอุปสรรคนับครั้งไม่ถ้วน การสร้างพระมหาสถูปจึงเป็นการสร้างบารมีอย่างแท้จริง
เมื่อสำเร็จสมบูรณ์แล้ว พระมหาสถูปจะยั่งยืนคงทนสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปอีกนับพันปี งานพุทธศิลป์ที่ตั้งใจสร้างสรรค์อย่างประณีตงดงามจะทำให้พระมหาสถูปเป็นสถานที่ที่ผู้คนปรารถนาเข้ามาปฏิบัติบูชาอันจะนำไปสู่การตื่นรู้ภายใน ผู้ที่ผ่านไปมาเมื่อพบเห็นพระมหาสถูปก็จะเกิดปีติ ศรัทธาในพระรัตนตรัย และอนุโมทนาในกุศลจิตของผู้ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง
การสร้างพระมหาสถูปจึงไม่ใช่การสร้างวัตถุยิ่งใหญ่อลังการโดยไร้ความหมาย แต่เป็นกุศโลบายที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คน อันเป็นต้นธารที่แท้จริงของสันติภาพและสันติสุข
พระศานติตารามหาสถูป จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าจะถือกำเนิดในภพภูมิใด เป็นมนุษย์ชาติใด ศาสนาใด ดุจเดียวกับความรักของพระแม่ตารา พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา มารดาผู้โอบอุ้มสรรพสัตว์ทั้งปวง ความรักความกรุณาอันเป็นพลังในการเยียวยาจิตใจนี้เองที่สังคมปัจจุบันกำลังต้องการ


รูปแบบและองค์ประกอบของพระมหาสถูป
พระศานติตารามหาสถูป มีฐานกว้าง ๓๐ เมตร สูง ๗๒ เมตร จะก่อสร้างตามแบบประเพณีพุทธศิลป์ทิเบต ประกอบด้วย
๑. อาคารฐานรากและหอศิลป์ เป็นลานภาวนา แหล่งเรียนรู้พุทธศิลป์ทิเบตหิมาลัย และพิพิธภัณฑ์ ภายในประกอบด้วยเสาลวดลายทิเบต ๒๓ เสา และสถาปัตยกรรมอันงดงามแบบต่างๆ
๒. บันไดทางขึ้น ประกอบด้วยขั้นบันได ๑๒๕ ขั้น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชวังโปตาลา
๓. ลานเดินภาวนา บริเวณชั้นล่าง ชั้นกลาง และชั้นบน พร้อมกงล้อมนตราจำนวน ๒๒๕ ลูก
๔. พระวิหารและหอสมาธิ เปรียบได้กับเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรม ณ พระมหาสถูป ภายในพระวิหาร เป็นที่สถิตย์ของพระประธานองค์สำคัญ ๔ พระองค์
๕. ซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป ปางต่างๆ จำนวน ๑๓ องค์
๖. องค์โดมพระสถูป เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อัญเชิญมาจากทิเบต
๗. ห่วงทอง ๑๓ ห่วง เหนือองค์โดมพระสถูป แทนลำดับขั้นไปสู่การตรัสรู้ธรรม
๘. ยอดพระมหาสถูป ประกอบด้วยพระขรรค์และเปลวไฟ สัญลักษณ์ของการเผาผลาญกิเลสและดับอวิชชา

วัตถุประสงค์ของการทอดผ้าป่าสามัคคี
ทางมูลนิธิพันดารา ได้ดำเนินการสร้างพระมหาสถูปมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีมา ๓ ครั้งแล้ว มีความคืบหน้าจนวางโครงสร้างฐานรากได้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในปีนี้จึงมีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างองค์พระมหาสถูปตามที่กล่าวมา

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี
วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ พระอุโบสถ วัดทองนพคุณ
๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับของมงคลแบบทิเบต
๐๙.๓๐ น. ประธานเปิดงานและกล่าวคำถวายผ้าป่า
๐๙.๔๙ น. พิธีทอดผ้าป่าและแสดงธรรมโดย พระไพศาล วิสาโล
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารร่วมกัน

วิธีโอนปัจจัยร่วมบุญ

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ท่านสามารถร่วมบุญ กองละ ๑,๐๐๐ บาท หรือตามจิตศรัทธา โดยโอนปัจจัยไปที่ บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา”

ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
บัญชีเลขที่ ๙๒๔-๐-๐๕๕๑๒-๐

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
บัญชีเลขที่ ๓๙๑-๒-๖๖๙๙๘-๙

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์
บัญชีเลขที่ ๐๓๘-๔-๓๑๖๖๗-๘

ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์
บัญชีเลขที่ ๐๕๒-๐-๐๒๒๕๔-๘

บริจาคผ่านอินเทอร์เน็ต
ท่านสามารถบริจาคออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต โดยเข้าไปที่ thousandstarsfoundation.blogspot.com คลิกปุ่ม Buy Now ในหัวข้อ Donate to the Foundation สกุลเงินที่บริจาคผ่านปุ่มนี้จะเป็นดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการทำบุญผ้าป่าเป็นกอง เทียบเท่ากับ ๓๐ ดอลลาร์
หลังโอนปัจจัยแล้ว กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบที่ [email]1000tara@gmail.com[/email] พร้อมส่งสลิปโอนเงินทางอีเมล์หรือแฟกซ์ ๐๒-๕๑๑-๔๑๑๒ หากท่านประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งให้มูลนิธิทราบด้วย   
 4,249 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย