ธรรมะ คือ อะไร ? อะไร คือ ธัมมะ : Dhamma

 nantong    14 เม.ย. 2557

ธรรมะ คือ อะไร ? อะไร คือ ธัมมะ : Dhamma

ใน คำถาม มีคำตอบอยู่ในตัว ลองใตร่ตรอง ใคร่ครวญ ข้อความข้างบนนี้ให้จงดี

ธัมมะ คือ อะไร ? : อะไร ก็คือ ธัมมะ

ง่าย ๆ ลองไปใตร่ตรองดู
ไหว้สา พระะัมม์ สายบุญ

อะไร คือ ธัมมะ
สิ่งใด เป็น อยู่ คือ หรือ มี ล้วนธัมมะ

ของอันใดเป็น สมมุติบัญญัติ เป็นโลกิยธัมมะ

เหนือสมมุติไปเป็น ปรมัตถธัมมะ คือ โลกุตรธัมมะ


ไหว้สา พระธัมมวินัย สายบุญ

ธัมมะ มีอะไร อะไร คือ สิ่งใด
สิ่งใด คือ อะไร ๆ เป็นสื่งที่ ดีงาม คือ บุญ ที่ฉลาด คือ กุศล จัดเข้ากุศลธัมมะ หรือ ธัมมะ

อะไรตรงข้ามกุศลธัมมะ เป็น อกุศลธัมมะ บาปผิดเลว เป็น อธัมมะ

อะไร ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงทำนายว่า ดี หรือ เลว จัดเป็น อัพพยากตาธัมมะ

ที่ พระอภิธัมม์ สวดประมาณ ว่า กุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา อัพพยากตาธัมมา ฯ

ธัมมะ คือ อะไร ? อะไร ก็คือ ธัมมะ ก็มี 3 สิ่ง ที่พระอภิธัมมะ บอกไว้แล้วแล

สาธุ


ไหว้สา พระธัมม์ สายบุญ

ธัมมะ คือ อะไร ?

ธัมมะอันลามก มักมาก จัดเป็น อธัมมะ อะไรไม่ดีไม่เป็นกุศลนั่นเอง

อะไรที่้ป็นไปด้วยความลามก มักมาก ใน กาม ก็เป็นธัมมะได้

ธัมมะอันลามก มักมาก เอาคำว่า อะไรใส่ เป็น อะไรอันลามก มักมาก

ธัมมะอันดีงามฉลาด ธัมมะฝ่ายกุศล กุศลธัมมะ คือ อะไร ๆ ที่ดีงามฉลาด

ธัมมะ ที่ เป็นกลาง อัพพยากตาธัมมะ คือ อะไร ๆ อันพระพุทธเจ้าไม่ทรงทำนายว่าดี หรือ เลว


คำว่า อะไร ไปใส่ในคำว่า ธัมมะ จะเข้าใจว่า ธัมมะ ก็คือ อะไร

ค่อยนำไปใตร่ตรอง จนเข้าใจ ว่า ธรรมะ คือ ธัมมะ ธัมมะ ก็คือ อะไร ได้ทั้งนั้น

สาธุ


ไหว้สา พระธัมม์ สายบุญ

ธัมมะ คือ อะไร ?

ธัมมะอันลามก มักมาก จัดเป็น อธัมมะ อะไรไม่ดีไม่เป็นกุศลนั่นเอง

อะไรที่้ป็นไปด้วยความลามก มักมาก ใน กาม ก็เป็นธัมมะได้ เรียกว่า ธัมมะอันลามก มักมาก

เอาคำว่า อะไรใส่ เป็น อะไรอันลามก มักมาก ตรงข้ามกับ ธัมมะอันเป็น บุญกุศล

ธัมมะอันดีงามฉลาด ธัมมะฝ่ายกุศล กุศลธัมมะ คือ อะไร ๆ ที่ดีงามฉลาด

ธัมมะ ที่ เป็นกลาง อัพพยากตาธัมมะ คือ อะไร ๆ อันพระพุทธเจ้าไม่ทรงทำนายว่าดี หรือ เลว นำพาออกจาก การติดสุข หรือ ติดทุกข์ได้


คำว่า อะไร ไปใส่ในคำว่า ธัมมะ จะเข้าใจว่า ธัมมะ ก็คือ อะไร

ค่อยนำไปใตร่ตรอง จนเข้าใจ ว่า ธรรมะ คือ ธัมมะ ธัมมะ ก็คือ อะไร ได้ทั้งนั้น

สาธุ


ไหว้สา พระธัมม์ สายบุญ

ธัมมะ คือ อะไร ?

ครูถนิม เลาหะวิลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ ครูประจำฃั้น ม.4 ของ โชติ แพร่พันธุ์

ครูเป็น ผู้ถาม นักเรียน เป็นผู้ตอบ โชติ ตอบว่า

ธัมมะ คือ คุณากร ส่วนชอบสาธร ดั่ง ดวงประทีปชัชวาล

ครูถนิม ฟังไม่เข้าใจ ไม่เข้าหู กิเลสมารครอบงำจิตใจ ศิษย์บอกความหมายของธัมมะ ไม่ถูกใจกับ กิเลส ของครู ผู้เอาธัมมะ ตามกิเลสข้าพเจ้า ตามหลักกู

ไม่พอใจ ในคำตอบ จึงเอาเป็นข้ออ้างจะลงโทษ ศิษย์

เด็กจึงโดดออกทางหน้าต่างหนี ไม่มาเรียนต่อ อีกต่อไป
นายโชติ จึงไม่จบชั้น ม.4 โชติ เป็น นักหนังสือพิมพ์ นักเขียน ชื่อก้องเมืองไทย

เขาประพันธ์เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ ใช้นามปากกา ว่า ยาขอบ

ยาขอบ มีบิดาเป็นเชื้อเจ้าเมืองแพร่ พระนามว่า เจ้าอินทร์แปง (ออกภาษาเหนือ ว่า อินทร์แป๋ง แปลว่า พระอินทร์แปลงสร้าง)
เจ้าอินทร์แป๋ง ผู้โอรส ของ เจ้าน้อยพิริยเทพวงศ์ ๆ เจ้าหลวงเมืองแพร่พระองค์สุดท้าย

เจ้าอินทร์แป๋ง ฝากแม่ยาขอบ ว่า ให้บุตร ใช้ชื่อ อินทร์เดช แต่ แม่ของเขาตั้งชื่อ ว่า โชติ

นามสกุลแพร่พันธุ์ เป็น นามสกุลที่เชื้อพระวงศ์ได้พระราชทานผ่านแม่ของโชติ โชติ จึงเป็น คนแรก ผู้ใช้นามสกุลนี้


ขอขอบพระคุณ ข้อมูล จาก เวบของ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยไหว้สา พระธัมม์ สายบุญ

ธัมมะ คือ อะไร

อะไร คือ ธัมมะ 4 กัมมะ

ธัมมะ 4 มี ธัมมะที่เป็น กัมม์ 4 แบบ

กัมม์ดี / กัมม์ไม่ดี / กัมม์ดีปนไม่ดี / กัมม์ไม่ใช่ทั้งดีทั้งชั่ว

อิงมาจาก เตปิฏกแปล

สาธุ ขอบุญกุศลอานิสงส์ จงมีแด่ ผู้ข้าพ์ กับ เจ้ากัมม์นายเวร ลอดจน สายบุญในจักรวาล ฮอด อนันตจักรวาล ที่ยินดีในบุญนี้


ไหว้สา พระธัมมวินัย สายบุญ

ธัมมะ คือ ความรู้ ทั้งทางโลก คือ โลกธัมม์ กับ ทางธัมม์เหนือโลก โลกุตรธัมมะ

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ จาก พระบาลี มาเป็นไทย ว่า การให้ความรู้ ชนะการให้ทั้งปวง หรือ เราคุ้นสำนวนแปล ว่า การให้ธัมมทาน ชนะการให้ทั้งปวง พระบาลี เป็น ไทย คือ พุทธภาษิต พระพุทธเจ้า เป็นดั่ง คนตาดี แล้วยังเป็นเจ้าของช้างด้วย

ส่วนสาวกภาษิต มีการแปล ตามความเห็น ความเข้าใจ ของ สาวก ผู้พุทธบริษัท เหมือน คนตาบอดคลำช้าง ตามที่คลำได้ รู้สึกว่า จะเป็น แบบนี้ แบบนั้น จับเจอหู ว่า ช้างคล้ายกระด้ง จับใส่ขา ว่า เหมือนต้นเสา ตามครูอาจารย์ท่าน ว่ามาประมาณนี้

หลวงปู่พุทธทาส ผู้ล่วงลาโลกแล้ว ว่า ธัมมะ คือ ธัมมชาติ มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ชาติ คือ เกิด

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ผู้ยังมีชีวิตอยู่ ( ในปี 2557 ) ว่า ธัมมะ ไม่ใช่ ธัมมชาติ ย้อนว่า เป็น คำสอนไปหาความดับทุกข์ ไม่กลับมาเกิดอีก มีพระนิพพาน

เมื่อ เอามาเทียบกับ มหาปเทสะ 4 สาวกภาษิตทั้งสองท่าน กลับไม่ไปขัดกับหลักธัมมะ หลักความรู้ในมหาปเทสะ 4 จึงไม่ขัดพุทธภาษิต ทั้ง ธัมมะ คือ ธัมมชาติ และ ไม่ใช่ธัมมชาติ

ก็ ธัมมะ คือ ความรู้ สาวกรู้แบบใด ก็ว่ากันไปตามแบบตนถนัด ตนเข้าใจ ขออย่าไปขัดหลักมหาปเทสะ 4 ที่ พระศาสดาวางหลักความรู้ คือ หลักธัมมะเอาไว้ดีแล้ว

แต่ สานุศิษย์ จะยึด หลักการ หรือ หลักกู กันยังไง หลักธัมมะ คือ ความรู้ ใน กาลมสูตร ไม่ให้ยึด ว่า ครูกู ครูมึง ครูฉัน ครูแก ควรเอามาว่าให้ดี ๆ

ธัมมะ คือ ความรู้ ที่ จริง ไม่จริง ก็ธัมมะ เรื่องโกหก ขี้หก ขี้จุ ก็เอามาเป็น ธัมมะ คือ เป็น ความรู้ได้ทั้งมวล

นิทาน นักโกหก ยกเป็น ธัมมะ ความรู้ ว่า

นาย ก.กับ นาย ข. หมอนี่มีชื่อเสียง ไปกับหลายเรื่องราวที่เล่าขานกัน ในเมืองไทย

นาย ก. โกหกเก่ง นาย ข. ท้าว่า จะโกหกแกนั้นหาได้ไม่ นาย ข. บอกว่า ไหนแก นาย ก. ยอดโกหก ลองหลอกโกหกข้ามาสิ

นาย ก. ว่า ข้าพ์ ไม่สะดวก จะโกหกแก ย้อนต้องเร่งไปหมู่บ้านใกล้กันนี้ เขามี แจกเนื้อหนังมังสาหาร นาย ข . ก็อยากได้ จึงรีบไปกะ นาย ก.

พอถึง บ้านนั้น หามีไม่ ตามนาย ก. ว่ามา


เรื่อง โกหก ต้องมีอันเป็นไป คือ จบลง แอ่นน แอ้นน.......

เป็น ธัมมะ คือ ความรู้ แม้นแต่ การโกหก ก็เป็นเรื่องธัมมะ ความรู้ได้

ขอผลบุญ จงมีถึงขั้นผลกุศล แด่ สายบุญ ใน จักรวาล ฮอด อนันตจักรวาลเทอญ สาธุ ๆ ๆ อนุโมทามิ
 4,174 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย