ขอเชิญเยี่ยมชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโดยฝีมือมนุษย์สถาปัตยกรรม 4 ศาสนา

 Doreen     16 ส.ค. 2557

ขอเชิญเยี่ยมชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโดยฝีมือมนุษย์สถาปัตยกรรม 4 ศาสนา
พุทธ พราหมณ์ อิสลาม เชน
ถํ้าอชันตา ถํ้าเอลโลร่า ทัชมาฮาลและวัดอัคชาร์ดาม
กำหนดการเดินทาง 22 -26 ต.ค. 2557
สนใจติดต่อได้ที่พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙ เบอร์ 086 100 2195
เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ (หนองบัว) อ. หนองบัว จ. นครสวรรค์

วันที่หนึ่งของการเดินทาง ( วันที่ 22 ตุลาคม 2557)
05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 แถว G เคาน์เตอร์
สายการบิน Jet Air พบกับเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกและบริการด้านสัมภาระและเอกสาร การเดินทาง
8.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินสายการบิน Jet AIR เที่ยวบินที่ 9W63
11.30น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองเดลลี (ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง45นาที) หลังผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางชมวัดอัคชาร์ดาม สร้างขึ้นโดยองค์กร BAPS ในเดลลีซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5 ปี ใช้ช่างศิลปะและสถาปนิกจำนวน 7,000 คน เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง นำท่าน ชมประตูชัยอินเดีย อันสูงใหญ่สง่างาม คล้ายประตูชัยในปารีส ผ่านชมตึกที่ทาการของคณะรัฐบาล ทำเนียบประธานาธิบดีราษฎร์ปติภาวันซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีอินเดียกลางกรุงเดลลี สวนสาธารณะกรีนปาร์ควัดอัคชาร์ดาม (Akshardham Temple) สรวงสรรค์บนดิน

บ่าย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อ อาทิ เช่น งานหินฝังมุกงานแกะสลักหินอ่อนรองเท้า ตุ๊กตาพื้นเมือง ผ้าอินเดียฯลฯ ณ.ตลาดจันปาท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตาคารอาหารจีน ในเมืองเดลีหลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่เมืองอัคราโดยรถโค้ชปรับอากาศ23.00น. คณะเดินทางถึงเมืองอัครา นำคณะเข้าพัก ณ โรงแรมMarinaหรือเทียบเท่า คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง ( วันที่ 23 ตุลาคม 2557)
06.00น. คณะร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากนั้น นำท่าน ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีต่อนาง อันเป็นที่รักยิ่งมหารานีมุมตัส มาฮาล ตัวทัชมาฮาลสร้างจากหินอ่อนสีขาว แสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์นิรันดร์ตลอดกาลและหินทรายสีแดงแสดงถึงความรักที่มั่นคงต่อพระนางเพียงผู้เดียว ตัวทัชมาฮาลประดับประดาด้วยรัตนชาตินานาชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี ชมวิวแม่น้ำยมุนาที่ไหลผ่านด้านหลังและชมสถานที่จะสร้างแบล็ค-มาฮาล ที่สร้างแต่ยังไม่เสร็จ ให้เป็นคู่กันกับ
ทัชมาฮาล ชมอัคราฟอร์ท ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา สร้างในปี 1564 ตามบัญชาของพระเจ้าอักบาร์ กำแพงป้อมสร้างจากหินทราย มีตำหนักต่างๆถึง500หลัง เป็นศิลปะแบบเบงกาลี และคุชราตี ปัจจุบันเหลืออยู่หลังเดียวคือชาหังคีรีมาฮาล เป็นที่ประทับของชายาฮินดูของพระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็นแบบอินเดียแท้ ครั้นถึงสมัยพระเจ้าชาห์จะฮานทรงมีบัญชาให้รื้อถอนตำหนักอื่นๆลงทั้งหมด เพื่อสร้างวังที่ประทับใหม่ ลักษณะเป็นศิลปะแบบฮินดูผสมกับอิสลาม รวมถึงหอแปดเหลี่ยมมสซามานบูรช์ ที่เชื่อกันว่าเป็นที่ซึ่งชาห์จะฮาน ถูกคุมขังเอาไว้และเฝ้ามองทัชมาฮาลไปจวบจนลมหายใจสุดท้ายแห่งพระ-ชนม์ชีพ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย คณะเตรียมตัวเดินทางจากสถานีรถไฟเมืองอัครา เพื่อเดินทางไปยังเมืองออรังกาบัด
คณะจะนอนบนรถไฟตู้นอนปรับอากาศเตียง2ชั้น รับประทานอาหารเย็นบนรถไฟ

วันที่สามของการเดินทาง ( วันที่ 24 ตุลาคม 2557)
06.00น. คณะเดินทางถึงเมืองออรังกาบัด นำคณะเดินทางไปยังโรงแรมใกล้ ถ้ำอชันต้า
เพื่ออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า และรับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นนำคณะไปเยี่ยมชมถ้ำอชันต้า ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น
ถ้ำมรดกโลก
ถ้ำอชันต้า “ถ้ำมรดกโลก” ที่ยิ่งใหญ่ ชมความอลังการของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยบันดาลใจจากศาสนาพุทธ โดยเจาะเป็นปราสาทขนาดใหญ่แบบศิลปะคุปตะและหลังคุปตะอันวิจิตร ค้นหาความมหัศจรรย์ของสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8ของโลก ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ณ “ถ้ำอชันต้า” พุทธสถานที่สร้างจากการสกัดหน้าผาหินหุบเขาเหนือแม่น้ำวโรฆะ เป็นศูนย์กลางสำนักปฏิบัติของเหล่าสงฆ์ในพุทธศาสนาพุทธศตวรรษที่ 7-13 สืบเนื่องนานกว่า 600 ปี ก่อนถูกทอดทิ้งให้รกร้างกลางป่า และมาถูกค้นพบอีกครั้งโดยบังเอิญ จากนายทหารอังกฤษ ภายในถ้ำขนาดมหึมากว่า 30 ถ้ำ

ที่ถูกขุดเจาะด้วยฝีมือมนุษย์ สลักเสลาเป็นเสาประดับลวดลายอันงดงาม พระพุทธรูปและเจดีย์ศิลาที่สกัดและตบแต่งขึ้นจากหินชิ้นเดียวกับพื้น และผนังถ้ำ ภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า 1,200 ปี มีความงดงามสมบูรณ์ด้วยเทคนิคการเขียนภาพสามมิติอันน่าอัศจรรย์ พระพุทธรูปศิลา ที่แสดงอารมณ์ พระพักตร์ต่างกันเมื่อแสงสะท้อนต่างมุม จะทำให้ท่านพิศวง ประทับใจไม่รู้ลืม
11.00น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระคุณเจ้า คณะรับประทานอาหารกลางวัน บริเวณถ้ำอชันต้าเป็นอาหารกล่อง (เพี่อคณะจะได้มีเวลาเยี่ยมชมถ้ำได้ครบทุกถ้ำ) หลังจากนั้นชมถ้ำต่างๆต่อไป
14.00น. คณะเดินทาง สู่เมืองออรังกาบัด
19.00น. คณะเดินทาง ถึงเมืองออรังกาบัด นำคณะเข้าสู่รีสอร์ทที่พักซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ถ้ำเอลโลร่าหลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็น ถวายน้ำปานะ คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งในเวลากลางคืน
(คณะสามารถเข้าไปภาวนาในถ้ำเอลโลร่า ได้เพราะอยู่ในบริเวณเดียวกันกับรีสอร์ทที่พัก)

วันที่สี่ของการเดินทาง(วันที่ 25 ตุลาคม 57)
06.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระคุณเจ้า คณะรับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก
07.00 น.นำคณะออกเดินทางสู่ ถ้ำเอลโลร่า
ถ้ำเอลโลร่า “ถ้ำของสามศาสนาที่อยู่อยู่รวมกัน” ชมความยิ่งใหญ่ของถ้ำ 34 ถ้ำ ซึ่งเป็นของพุทธสถาน 12 ถ้ำ
เทวสถานในศาสนาฮินดู 14 ถ้ำ และศาสนาสถานของศาสนาเชน อีก 8 ถ้ำ เกิดจากการแกะสลักภูเขาทั้งลูกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา นมัสการพระพุทธรูปอายุกว่า 1,200 ปี ชมภาพแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามของเหล่าทวยเทพทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปองค์พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ พระพิฆเนศ ช้างเอราวัณ ตลอดทั้งเหล่านางอัปสร และอีกมากมาย
11.00น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระคุณเจ้า คณะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00น. นำคณะเดินทางไปป้อมคาลาตาบัด

ป้อมคาลาตาบัด เป็นป้อมปราการโบราณ รอบภูเขาดัลคีรี ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ยารวะ และถูกกษัตริย์
อลาอุดดินคัลจิ ชาวมุสลิมยึดได้ใน พ.ศ.1839 กลายเป็นเมืองหลวงอินเดียภายใต้การปกครองของกษัตริย์มุสลิมอยู่พักหนึ่งก่อนถูกป้อมดาลาตาบัด ทิ้งร้าง ย้ายไปสร้างเมืองออรังกาบัด ชมซากมัสยิดที่ยังเหลือซากเสาจำนวน 106 ต้น ชมป้อมปราการ พระราชวังบนเสา อายุกว่า 700 ปี24
15.00น. นำคณะเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศ เมืองออรังกาบัด เพื่อออกเดินทางไปสู่เมืองเดลี
18.00น. นำคณะขึ้นเครื่องเดินทางสู่เมืองเดลี โดยสายการบิน Spice Jet
20.00น. คณะเดินทางถึงสนามบินภายในประเทศเมืองเดลี หลังจากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Lemon Green เมืองเดลี
21.00น. คณะร่วมรับประทานอาหารเย็น แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้าของการเดินทาง(วันที่ 26 ตุลาคม 57)
07.00น. นำคณะเดินทางไปสนามบิน
09.00น. คณะร่วมรับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิราคานธี
13.00 น.คณะออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jet AIR เที่ยวบินที่ 9W64
18.35 น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาค่าเดินทาง
พระภิกษุสงฆ์ และแม่ชี ราคาท่านละ 33, 000 บาท
บุคคลทั่วไป ราคาท่านละ 34, 900 บาท

(โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
Ajanta Cave
http://en.wikipedia.org/wiki/Ajanta_Caves#mediaviewer/File:Cave_26,_Ajanta.jpg


Ellora Cave
http://en.wikipedia.org/wiki/Ellora_Caves#mediaviewer/File:Kailasha_temple_at_ellora.JPG


Akshardham Temple

http://en.wikipedia.org/wiki/Akshardham_(Delhi)#mediaviewer/File:Akshardham_airpano.png


Taj Mahal

http://en.wikipedia.org/wiki/Taj_Mahal#mediaviewer/File:Taj_Mahal_2012.jpg


 4,174 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย