คุณชอบอธิษฐานขออะไร?

     

เมื่อคุณทำบุญแล้วคุณชอบอธิษฐานขออะไร?ส่วนผมขอเป็นพระอรหันต์
   
นิพพาน


• ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปนั้น มันจะเปลี่ยนไปในทางเสื่อมก็ได้ มันจะเปลี่ยนไปในทางเจริญก็ได้ แล้วแต่เหตุปัจจัย เราต้องการอะไรล่ะ

• ทำวัตรเย็นแปล-สวนโมกข์

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ภาวะผู้นำ ก็คือคุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชักนำให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม

• โพธิสัตว์ฉัททันต์คำกลอน ประพันธ์โดย สืบ ธรรมไทย

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย