"รู้ รัก สามัคคี" (พระบรมราโชวาท)

 วิริยะ12  

.
 "รู้ รัก สามัคคี"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ในหลวง รัชกาลที่ ๙" มีพระราชดำรัสในเรื่อง "รู้ รัก สามัคคี" มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคำสามคำ ที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง
.
#รู้ คือ การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
.
#รัก คือ ความรัก เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น ๆ
.
#สามัคคี คือ การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงเสมอว่า เราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
.
นอกจากนี้แล้ว "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ยังได้พระราชทานแนวทางแก้ไขความขัดแย้งและวิกฤตการณ์ในชาติที่ผ่านมา เช่น ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ "วิกฤตการณ์ ๑๔ ตุลาคม วิกฤตการณ์พฤษภาทมิฬ และวิกฤตการณ์การเลือกตั้ง ๒ เมษายน ๒๕๔๙"

โดยได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส "เตือนสติประชาชนให้ได้คิดและหันมาปรองดองกัน" นำสู่การ "รู้ รัก สามัคคี"
..

ทความ "หนังสือในหลวงในดวงใจ"
รวบรวมโดย .. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
https://web.facebook.com/royalguidanceKing9999/posts/2493815270836418/?_rdc=1&_rdr


• พระฉัพพรรณรังสีที่แผ่จากพระกายพระพุทธเจ้า

• ๓๑.ปางชี้อัครสาวก

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• รัตนสูตรปราบภัย ๓ ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย