เชิญชาวพุทธไทย ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาสุดยอดผู้นำชาวพุทธโลกนานาชาติ วันที่ 13-15 กันยายน 2551

 ambass99  

เชิญชาวพุทธไทย ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาสุดยอดผู้นำชาวพุทธโลกนานาชาติ

เรื่อง...พระพุทธศาสนา กับ จริยศาสตร์

จัดโดย...สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

วันที่ 13-15 กันยายน 2551

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

*******************************


ยืนยันประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธโลกพร้อมเจริญพุทธมนต์เพื่อสันติสุข

Date05/09/2008

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ในฐานะประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ กล่าวว่า ตามที่ใน การประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ปี 2550 ได้มีการประกาศปฏิญญากรุงเทพเพื่อจัดทั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ โดยมีสำนักงาน เลขาธิการใหญ่อยู่ที่ มจร. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาตินั้น ในวันที่ 13-15 ก.ย. นี้จะมีการจัดประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์ ที่มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นครั้งแรก โดย จะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2,000 คน จาก 29 ประเทศทั่วโลก

source : MCU-News
http://www.mcu.ac.th/En/news_in.php?group_id=1&NEWSID=3425• ชายจมูกแหว่ง (ปทุมชาดก)

• ขายจานชามถ้วยเมลามีนเกรดAราคาส่ง และเก้าอี้พลาสติก

• ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา”

• เสียงเห่าจากสุนัขที่ซื่อสัตย์

• แสงเพลิงสุดท้าย (the Final Flame)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย