เชิญชาวพุทธไทย ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาสุดยอดผู้นำชาวพุทธโลกนานาชาติ วันที่ 13-15 กันยายน 2551

 ambass99    

เชิญชาวพุทธไทย ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาสุดยอดผู้นำชาวพุทธโลกนานาชาติ

เรื่อง...พระพุทธศาสนา กับ จริยศาสตร์

จัดโดย...สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

วันที่ 13-15 กันยายน 2551

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

*******************************


ยืนยันประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธโลกพร้อมเจริญพุทธมนต์เพื่อสันติสุข

Date05/09/2008

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ในฐานะประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ กล่าวว่า ตามที่ใน การประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ปี 2550 ได้มีการประกาศปฏิญญากรุงเทพเพื่อจัดทั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ โดยมีสำนักงาน เลขาธิการใหญ่อยู่ที่ มจร. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาตินั้น ในวันที่ 13-15 ก.ย. นี้จะมีการจัดประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์ ที่มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นครั้งแรก โดย จะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2,000 คน จาก 29 ประเทศทั่วโลก

source : MCU-News
http://www.mcu.ac.th/En/news_in.php?group_id=1&NEWSID=3425

การประชุมครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆลงนามความ

ร่วมมือกัน เพื่อแลก เปลี่ยนทางด้านวิชาการ บุคลากร และนักศึกษาด้านพระพุทธ

ศาสนา ในส่วน มจร. จะลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจาก

ประเทศฮังการี โดยทางฮังการี ต้องการให้ มจร.ไปเปิดสอนระดับปริญญาเอกให้

ขณะเดียวกันยังมีการประชุมกลุ่มย่อยทางวิชาการ พร้อมทั้งจะมีการประชุม

คณะกรรมการการจัดประชุมชาวพุทธโลกเนื่อง ในวันวิสาขบูชาโลกประจำปี 2552

เพื่อหาประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมด้วย ทั้งนี้สำหรับพิธีเปิดการประชุม

ในวันที่ 13 ก.ย. นั้น จะมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธาน คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่

สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน และมีการปาฐกถาพิเศษ

“คุณูปการของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาจริยธรรมในสังคมไทย”

จากนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีด้วย
Office of the National Culture Commission permits the establishment of the International Association of Buddhist Universities
10.09.2008

On June 18, 2008/2551, Office of the National Culture Commission grants the permission to establish the International Association of Buddhist Universities in accordance with the association establishment license or the organization license number 4/2551. The Most Ven. Prof. Dr. Phra Dharmakosajarn, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Chairman of the Association was the person to receive the permitted license.

The establishment of the International Association of Buddhist Universities has the following objectives.

1. to support the Members and facilitate collaboration and cross-fertilization between them, so that all humanity can benefit from the richness and variety of the multinational Buddhist tradition; and, to that end,
2. to provide a framework within which the Members can:
3. better understand each other’s policies and activities and be better understood regionally and internationally;
4. collaborate in administration, teaching, research and outreach;
5. recognize each other’s qualifications

At the present, Phramahahansa Dhammahaso (Nitibunyakorn), Assistant to Rector for Academic Affairs (Pali VI, B.A., M.A., Ph.D.) is appointed the Director for the Office of the International Association of Buddhist Universities.

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์”

๑๒-๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑

๐๙.-๑๑.๐ - ๒๐.๐๐ น.

ประชุมคณะกรรมการ IOC เพื่อเตรียมการประชุมวิสาขะนานาชาติ
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ประชุมอธิการบดี และผู้แทนอธิการบดี สมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑

๐๘.๐๐ ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงอุโบสถกลางน้ำ

๐๙.๐๐ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เดินทางถึงอุโบสถกลางน้ำ

- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พระธรรมโกศาจารย์ ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
ถวายรายงาน

- กล่าวสัมโมทนียกถา

- เดินทางกลับ

- ฉายวีดีทัศน์

๐๙.๓๐ พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

กล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ กล่าวแนะนำ นายกรัฐมนตรี

๑๐.๐๐ ปาฐกถาพิเศษ

“คุณูปการของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาจริยธรรมในสังคมไทย”
โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช

๑๑.๐๐ สุนทรพจน์ โดย อธิการบดี
หรือผู้แทนของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ

๑๑.๓๐ ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “รากฐานแห่งพุทธจริยศาสตร์”
(Foundations of Buddhist Ethics)

โดย ศาสตราจารย์ ดร.อสังคะ ติละการะตะเน (Prof. Asanga Tilakaratne)

๑๔.๓๐ การอภิปราย เรื่อง “พุทธจริยศาสตร์”

โดย.....

(๑) Prof. Damien Keown, London University, UK & Editor, Journal of Buddhist Ethics

(๒) Prof. Asanga Tilakaratne, Colombo University, Sri Lanka

(๓) Prof. Jose Cabezon, University of California, Santa Barbara, USA

(๔) Prof. Somparn Promta, Chulalongkorn University, Thailand

๑๗.๓๐ ผู้มีเกียรติเดินทางกลับที่พัก ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น

การประชุมอธิการบดี สมาชิกสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
ลุ่มน้ำอิรวดี เจ้าพระยา และแม่โขง

ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๐๘.๐๐ ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงอาคารเรียนร่วม

๐๘.๓๐ การสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ อาคารเรียนรวม

1.Buddhist Ethics and Literature
2.Buddhist Ethics and Mind Culture
3.Buddhist Ethics and Politics
4.Buddhist Ethics and Economy
5.Buddhist Ethics and Social Development
6.Buddhist Ethics and Science
7.Buddhist Ethics and Education

๑๑.๓๐ ฉันภัตตาหารเพล/ รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๓๐ ถ่ายภาพหมู่

๑๓.๐๐ การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
ณ สำนักงานอธิการบดี และการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ
ณ อาคารเรียนรวม

๑๖.๓๐ การลงนามความร่วมมือในระดับทวิภาคี

๑๗.๓๐ รับประทานอาหารเย็น

๑๘.๓๐ การแสดงศิลปวัฒนธรรม
“สายธารแห่งพุทธจริยธรรม นำเยาวชนสันติสุข”

๑๙.๐๐ ผู้มีเกียรติเดินทางกลับที่พัก
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

วันจันทร์ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๐๘.๐๐ ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงอุโบสถกลางน้ำ

๐๘.๓๐ พิธีสวดมนต์

๐๘.๕๐ ปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง “บทเพลงแห่งชีวิต: ชีวะทัศน์เชิงระบบแห่งแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง อัตตา/อนัตตา (The Music of Life: a systems biology view of Buddhist concepts of the self/no-self)
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เดนิส โนเบิล (Prof. Denise Noble)

๐๙.๕๐ - พิธีลงนามความร่วมมือในระดับพหุภาคีระหว่างสมาชิกในสมาคม
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
- อ่านแถลงการณ์ร่วม

๑๐.๔๐ ฯพณฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปิดการประชุม

๑๑.๓๐ ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ เลือกชมสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

********************
ภาพ...มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

MCU Main Campus, Wang Noi, Ayutthaya

******************************


ภาพ...มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

MCU Main Campus, Wang Noi, Ayutthaya

******************************


 3,963 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย