ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อ ระฆัง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

 ptteppawong    8 ธ.ค. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อ ระฆัง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.59 เมตร สูง 4.20 เมตร
ซึ่งเป็นระฆังเนื้อสัมฤทธิ์ใบใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย
เพื่อน้อมถวายเป็นปัญจพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ร่วมสมโภชเมืองเชียงรายครบรอบ 750 ปี พุทธศักราช 2555
ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ในวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555
เพื่อประดิษฐานไว้ ณ พุทธมณฑล อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เนื่องด้วยวันที่ 26 มกราคม 2555 จังหวัดเชียงราย จะมีอายุครบ 750 ปี ตั้งแต่ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ทรงสถาปนาเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1805 เป็นต้นมา นับว่าเมืองเชียงราย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวเมืองเชียงราย โดย จะมีการหล่อระฆังนี้ขึ้นในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และนำมาประดิษฐาน ณ พุทธมณฆล จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 26 มกราคม 2555


ซึ่งในวาระอันเป็นมงคลนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพสิทธินายก เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้มีดำริในการสร้าง ระฆังหลวง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์” ขนาดเส้นรอบวง 7.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.59 เมตร สูง 4.20 เมตร เป็นระฆังทรงล้านนา และมีรูปพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ประดิษฐานเป็นลวดลายรอบระฆัง ซึ่งจะหล่อเป็นระฆังเนื้อสัมฤทธิ์


ในการหล่อนั้นต้อง ใช้คนถึง 80 คน และใช้เวลาในการหล่อ15 ชั่วโมง เททองสัมฤทธิ์ ติดต่อกันไปเรื่อยๆแบบไม่พักให้ขึ้นจนกลายเป็นระฆัง ซึ่งมีความยากในการ หล่อมาก และเมื่อทำเสร็จแล้ว ก็จะกลายเป็นระฆังสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย

โดยในวันที่ 8 มกราคม 2555 พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพสิทธินายก เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายทุกๆรูป จะ ปลูกสร้าง ความรัก ความสามัคคี ความศรัทธา ความเชื่อมั่นต่อพระพุทธศาสนา และต่อ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หล่อหลอมหัวใจคนเชียงรายและคนไทยทั้งประเทศ ให้เป็นระฆังใบหนึ่งเดียวที่ เป็นที่สุดของระฆังสัมฤทธิ์ ตีดังให้เสียงล่องลอยขึ้นสู่สรวงสวรรค์ชั้นฟ้าสุราลัย ไกลไปถึงชั้นพรหม เวียนวนอยู่ในพระนิพพาน น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ แม้ผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างก็จักได้รับอานิสงส์มากมายหลายประการ คือ ส่ง ผลให้เกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นผู้มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือ น่าเคารพ ยังส่งผลให้ติดต่อค้าขายเจรจาดีมาก มีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว เป็นที่สรรเสริญและเป็นที่รักของนรชนและ บัณฑิตทั้งหลาย ละความตระหนี่ ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคมเป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์ พระพุทธศาสนา ส่วนผลในอนาคตนั้นย่อมได้อานิสงส์ในทิพยสมบัติและเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้น แล้วไปบังเกิด ณ สถานที่ใดๆจะเป็นผู้มีความสุขสบายมีผิวพรรณวรรณะงดงามบริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาและที่สำคัญโบราณจารย์ยังกล่าวไว้ว่า

จะมีเสียงดังก้องกังวานไพเราะประดุจนกการเวก

จึงอยากขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมกันสร้างระฆังอันเป็น ประวัติ ศาสตร์ใบนี้ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ของคนเชียงรายและของคนไทยทั้งประเทศสืบไปจน ชั่วลูกชั่วหลานซึ่งวัตถุประสงค์ในการสร้างระฆังครั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมฉลองสมโภชน์ครบรอบ 750 ปี เมืองเชียงราย และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ในภัทรกัปนี้ คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า และพระอริยเมตตรัยพุทธเจ้า

และได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เจ้าคณะภาค 6 จังหวัดเชียงราย เป็นประธานที่ปรึกษา และ พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาส วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ จังหวัด เชียงราย เป็นประธานในการจัดสร้างและหาทุนในการดำเนินงาน

ในวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555
ตั้งแต่ เวลา 07.00 เป็นต้นไป
ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

กำหนดการ

07.00 น. พระสงฆ์ เดินรับบิณฑบาตร
10.09 น. บวงสรวงเทพเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
13.00 น. - ประธานสงฆ์ในพิธี จุดเทียนชัย
- พระสงฆ์ สวดเจริญพุทธมนต์
- และเริ่มพิธีเททองสัมฤทธิ์ หล่อระฆังใบประวัติศาสตร์

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ ความสุข ความเจริญ ด้วย จตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทั่วทุก ทิวา และ ราตรี ตลอด ชั่วกาลนานเทอญ

คณะดำเนินการ
ประธานที่ปรึกษา
พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เจ้าคณะภาค 6 จังหวัดเชียงราย
ประธานกรรมการ
พระเทพสิทธินายก เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
ประธานในการจัดสร้างและหาทุนในการดำเนินงาน
พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้แล้ว ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม ยังเป็นวันคล้ายวันเกิด
ของพระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโตอีกด้วย
จึง อยากขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมทุกท่านได้มาร่วมแสดง มุทิตาจิต ถวายสักการะ รับพรและรับของที่ระลึกเพื่อเป็นสิริมงคล อีกทั้งจะได้ร่วมพีธีสืบชะตาหลวงสะเดาะเคราะห์พลิกร้ายกลายเป็นดีซึ่งเป็น พิธีกรรมเฉพาะทางล้านนา ทั้งยังได้ร่วมบุญกับครูบาอริยชาติแจกเครื่องนุ่งห่มเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ ผู้ยากไร้อีกด้วย

ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555
ตั้งแต่ เวลา 07.00 เป็นต้นไป

กำหนดการ
07.00 น. พระสงฆ์ เดินรับบิณฑบาตร
09.00 น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ประกอบพิธีสืบชะตาหลวง
11.00 น. ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์
13.00 น. ร่วมกันแจกผ้าห่มเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้

ร่วมบุญได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่สรวย เชียงราย บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี พระอริยชาติ อุ่นต๊ะ เลขที่บัญชี : 511-039-1397

สอบถามรายละเอียดร่วมบุญได้ที่
โทร. 085-6143764 , 081-0344309 , 087-6796601
แฟ็กซ์ : 053-163302
อีเมล์ : [url][url][url]watsangkaew@hotmail.com[/url[/url[/url]]]
www.watsangkaew.com
หมายเหตุ ++ ในวันงานต้องการโรงทานจำนวนมากใครมีความประสงค์ออกโรงทาน
ติดต่อ เบอร์ 089-2624973

ติดตามข้อมูลอัพเดทล่าสุดได้ที่
http://www.watsangkaew.com/read.php?tid-438.html
  3,232 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย