ทำไมพระภิกษุใหม่ต้องขอนิสัย - หลวงพ่อพระมหาประกอบ ธมฺมชีโว


ยังไม่ได้ขอนิสัย พระใหม่
ยังไม่ได้ขอนิสัย ห๊ะ...?
มีพระใหม่แนะนำกันมาหรือยัง อ้าวขอนิสัยนะ

เออ...ว่าเล่น ๆ ไปเรื่อย ๆ แมะ คำขอนิสัย
ว่าเล่น ๆ ว่าบ่อย ๆ มันเป็น คำสวดเล็ก ๆ น้อย ๆ
เกล็ดความรู้ ที่เราต้องใช้ จะทำให้เราเกิดความผูกพัน
คือรู้ความหมายคือรู้ความหมาย
ของการสวดรู้ความหมายของคำบาลี
ดูคำแปล ว่าท่านแปลว่าอะไรที่เราทำนิ
ท่านให้ความหมายว่าอย่างไร ถึงให้ทำ
ไม่ใช่ว่าทำสักแต่ว่าพอเป็นพิธีเท่านั้นนะ
เราต้องรู้ความหมายด้วย ฉะนั้นในหนังสืออุปสมบทวิธี
ที่ท่านอธิบายขยายความ หรือท่านแปลไว้ เอาไปศึกษาไตร่ตรอง
ใคร่ครวญ ว่ามันมีความหมายอย่างไร
วิธีปฏิบัติอย่างไร เราบวชเข้ามาในพระธรรมวินัย
ก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้นแหละ
ที่พระพุทธเจ้า ทรงพระเมตตาบัญญัติไว้
ให้ถือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ด้วยความสงบสุขดีงาม
พยายามอย่าไปละทิ้งอ่านบ่อย ดูบ่อย ๆ
ไตร่ตรอง ใคร่ครวญบ่อย ๆ จะทำให้เราได้ข้อคิดที่ดี ๆ ขึ้นมา
เหมือนบทสวดต่าง ๆ ที่เราสาธยายอยู่ทุกวัน ๆ
เราท่องได้จริง แต่เราก็ยังไม่รู้ความหมายอย่างนี้
พอรู้ความหมายแล้วเรจะเห็นถึงจุดประสงค์ของ แต่ละคำ ที่เราสวด
จุดประสงค์ของแต่ละคำที่ท่าน นำมาเรียบเรียงกันไว้
ให้เราได้สวดนิว่า มีจุดประสงค์อย่างไร
ถ้าเรารู้ความหมายเวลาเราสวดก็จะทำให้เราเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใส
มั่นใจ ในบทสวดนั้น ๆ รู้ความหมายแล้วก็จปลื้มใจแหละ เราสวดตรงนี้
ความหมายว่าอย่างนี้ เราก็จะเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสขึ้นมา
เพราะเป็นข้อปฏิบัติทางด้านจิตใจ ให้เกิดความดีงาม
ไม่ใช่สักแต่ว่าสวดเฉย ๆ แต่ไม่รู้ความหมาย
ประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจก็ไม่มี
ฉะนั้นที่เราสวดได้พยายามไปดูคำแปล หนังสือมนต์พิธี บทแปลท่านมี
ถ้าเรารู้ความหมายในคำแปลแล้วจะทำให้เรา ทราบซึ้งนิว่าโอ....
พระพุทธเจ้านิ พระองค์สอนอย่างนี้ พ่อแม่ครูบาอาจารย์นิท่านสอนอย่างนี้
ท่านให้ปฏิบัติอย่างนี้เพื่ออะไร จะทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติตาม
คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้น ก็พยายามอ่านพยายามศึกษาค้นคว้า
เวลาเรามีไม่มาก ก็พยายามอ่านให้มันทวนทั่ว หนังสือนวโกวาท วินัยมุข เล่ม 1 เล่ม 2 เล่ม 3
หนังสือพุทธประวัติ ปฐมสมโภช หนังสือควรอ่านพวกเนี้ย ควรอ่านทุกเล่มนั้นแหละ
อ่านให้จบทุกเล่มนั้นแหละ
พุทธประวัติเป็นอย่างไง ปฐมสมโภชท่านกล่าวไว้อย่างไร วินัยมุขเล่ม 1 เล่ม 2 เล่ม 3
ธรรมวิภาค ปริจเฉท ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 นิพื้นฐานเบื้องต้น ที่ท่านถอดใจความออกมาจาก
พระไตรปิฎก เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ศึกษา ถ้าต้องการความวิจิตรพิศดารก็เข้าไปศึกษา
ในพระไตรปิฎก จะทำให้เรารู้ในที่มาที่ไปเหมือนอย่างที่เรา ฟังพระวินัย แต่ละข้อ แต่ละข้อนิ
ที่มาที่ไปอย่างไรเพื่ออะไร ท่านถึงบัญญัติไว้ ถึงให้ทำเช่นนั้นเช่นนี้


ธรรมีกถายามเย็น
หลวงพ่อพระมหาประกอบ ธมฺมชีโว
ณ วัดป่ามหาไชย
พฤหัสบดีที่ 16 ธ.ค. 64

6,606จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย