"กรรม" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

 Webmaster  


พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

YBATofficial Audiovisual

โครงการ อิ่มบุญ อุ่นธรรม นำสุข

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2559

ณ อาคารบุญยง ว่องวานิช

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
WWW.YBAT.ORG   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,900 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย