ธรรมะรับอรุณ (ทำจิตให้ผ่องใสตอนที่ 2 )

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมะรับอรุณ (ทำจิตให้ผ่องใสตอนที่ 2 )
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมะรับอรุณ 8 / 12

(ทำจิตให้ผ่องใสตอนที่ 2 )

รายการธรรมะรับอรุณ
โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
 เปิดอ่านหน้านี้  2,681 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย