คนเราต้องใช้พละ ๕ ในชีวิตประจำวัน

คนเราต้องใช้พละ ๕ ในชีวิตประจำวัน
ในชีวิตประจำวันต้องอาศัยพละ ๕ คือ

๑. มีศรัทธาในเรื่องใดแล้วก็จะมีฉันทะ เมื่อมีฉันทะก็จะมีความเพียรตามมา เช่น ศรัทธาในการไปฟังธรรม มีแสดงธรรมที่ไหนก็จะอยากไป แล้วเพียรพยายามที่จะไป ความพอใจที่จะทำอะไรทำให้เรามีกำลังขึ้นมีศรัทธาและฉันทะ แล้วก็จะมีความเพียร

วิธีปลูกฉันทะหรือศรัทธาคือ มองให้เห็นประโยชน์ของสิ่งที่จะทำ

๒. วิริยะ ความเพียรอย่างเสมอต้นเสมอปลาย แบบไฟสุมขอนไม่ใช่ไฟไหม้ฟาง มีความกระหายในสิ่งนั้นตลอดเวลา เพียรแบบรากไม้ไชภูเขาซึ่งเลี้ยงลำต้นมันได้ด้วยความเพียร เช่น เด็กพิการแต่กำเนิดที่มีปู่จบป.๒ ทำของเล่นให้หลานมีหลายอย่าง ถ้าขาดวิริยะแล้วจะไม่สำเร็จ
บุญวาสนาของเราไม่รู้มีเท่าไรแต่วิริยะเราสร้างได้เพียรละอกุศล เพียรระวังไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เพียรบำเพ็ญกุศล เพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วให้คงอยู่และเจริญยิ่งขึ้น

๓. สติ สติมา สุขเมธติ ผู้มีสติย่อมมีความสุข ไม่ต้องสติสูงส่ง ใช้แค่มีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจ (ยับยั้งไว้แล้วจึงชั่งใจว่าจะทำอย่างไร) สติระดับสูง ก็มี สติปัฏฐาน สติเป็นกำลังสำคัญของการทำกุศลและอกุศล เจริญสติแล้วได้สมาธิ ทำสมถะหรือวิปัสสนาจะได้สมาธิและปัญญา

๔. สมาธิ ท่านเล็งไปถึงฌาน ถ้าไม่ถึงขั้นฌาน ก็เจริญวิปัสสนาก็ได้สมาธิเหมือนกัน เรียก วิปัสสนาสมาธิ ถ้ามีสมาธิการทำงานก็สำเร็จด้วยดี สำเร็จเร็ว

๕. ปัญญา ท่านแสดงปัญญา ๒ อย่าง ในพละสูตร

๕.๑ รู้ความเกิดและความดับของนามรูป (สิ่งต่างๆ) อุทยัตถคามินีปัญญา คือ ปัญญาเป็นไปเพื่อรู้เห็นการเกิดและการดับของสังขารทั้งหลาย (อุทยะ = เกิดขึ้น อัตถะ = ตั้งอยู่ไม่ได้ ในที่นี้คือดับไป คามินี =เป็นไปเพื่อ)
สิ่งที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่เป็นโทษไม่มี สิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มี

๕.๒ นิเพธิกปัญญา ปัญญาแทงทะลุให้รู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง และเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ เป็นอริยปัญญา ในบาลีใช้ อริยนิเพธิกปัญญา (penetrating insight) หรือ penetrating wisdom มองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์

ท่าน อ.วศิน อินทสระ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๗
เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบวันเกิดครบ ๗๐ ปี
ณ ห้องเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดบวรนิเวศวิหาร


ที่มา : เพจ Wasin Indasara

DT0005

DhammathaiTeam

ความคิดเห็นที่ 1  /  / 2 ต.ค. 2560 เวลา 21:10 น. 

ความคิดเห็นที่ 2  /  / 19 ต.ค. 2560 เวลา 16:57 น. 

ความคิดเห็นที่ 3  /  / 4 พ.ย. 2560 เวลา 10:01 น. 

ความคิดเห็นที่ 4  /  / 21 พ.ย. 2560 เวลา 01:52 น. 

ความคิดเห็นที่ 5  /  / 7 ธ.ค. 2560 เวลา 03:48 น. 

ความคิดเห็นที่ 6  /  / 7 ธ.ค. 2560 เวลา 03:49 น. 

ความคิดเห็นที่ 7  /  / 7 ธ.ค. 2560 เวลา 03:49 น. 

ความคิดเห็นที่ 8  /  / 9 ธ.ค. 2560 เวลา 03:50 น. 

ความคิดเห็นที่ 9  /  / 18 ธ.ค. 2560 เวลา 01:39 น. 

ความคิดเห็นที่ 10  /  / 23 ธ.ค. 2560 เวลา 14:56 น. 

ความคิดเห็นที่ 11  /  / 2 ม.ค. 2561 เวลา 04:14 น. 

ความคิดเห็นที่ 12  /  / 7 ม.ค. 2561 เวลา 23:46 น. 

ความคิดเห็นที่ 13  /  / 23 ม.ค. 2561 เวลา 01:10 น. 

ความคิดเห็นที่ 14  /  / 11 มี.ค. 2561 เวลา 22:48 น. 

ความคิดเห็นที่ 15  /  / 29 มี.ค. 2561 เวลา 00:45 น. 

ความคิดเห็นที่ 16  /  / 15 เม.ย. 2561 เวลา 18:36 น. 

ความคิดเห็นที่ 17  /  / 16 พ.ค. 2561 เวลา 20:44 น. 

ความคิดเห็นที่ 18  /  / 6 มิ.ย. 2561 เวลา 03:29 น. 

ความคิดเห็นที่ 19  /  / 11 มิ.ย. 2561 เวลา 02:42 น. 

ความคิดเห็นที่ 20  /  / 25 มิ.ย. 2561 เวลา 17:25 น. 

ความคิดเห็นที่ 21  /  / 24 ส.ค. 2561 เวลา 08:20 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  4887 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย