"กรรม" นี้เราสร้างเอง
 วิริยะ11   24 ก.พ. 2556

 เราเกิดมาทุกคนนี้เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรม
ตกแต่งมาแล้วพร้อมมูลทุกคน


ไม่มีใครจะเอาไปเพิ่มให้ใครได้ เรียกว่าพอเหมาะพอดีกับกรรม
ของตัวเองที่สร้างมาด้วยกันทุกคน

เพราะฉะนั้นจงให้เห็นใจซึ่งกันและกัน ท่านแสดงไว้ว่า กมฺมํ
สตฺเต วิภชติ
นี่อันหนึ่ง สพฺเพ สตฺตา อันว่าสัตว์ทั้ง
หลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น

คือสัตว์เหล่านี้มีกรรมไปด้วยกันทั้งนั้น จึงไม่ให้ประมาทกัน ให้
ต่างคนต่างส่งเสริม ให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันว่ามีกรรมด้วยกัน

เราเป็นผู้สร้างเองกรรมของเรา จะไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดมาสร้าง
ให้เราอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ ท่านจึงไม่ให้ตำหนิกัน ไม่ให้ดูถูก
เหยียดหยามกัน


ใครเกิดอยู่ที่ไหนในบ้านนอกในเมืองในป่าในเขาที่ไหน เกิดมา
จากท้องแม่ เราก็มีกรรมฝังเข้าไปในนั้นทุกคน พ่อแม่ที่จะไปเกิดนี้
เราก็เลือกเอาไม่ได้ ต้องกรรมเป็นผู้จัดสรรให้พาไปเกิด

ถ้าหากว่าพ่อแม่เรียกมาเกิดในท้องได้ตามความต้องการแล้ว พ่อ
แม่แต่ละคนๆ นี้จะไปเรียกเอาเทวบุตรเทวดามาเป็นลูกทั้งหมด
เลยนะ พวกหมูหมาเป็ดไก่นี้ไล่หนีหมด

ยิ่งไอ้หยองนี้เข้าอยู่วัดไม่ได้เลย เพราะไม่ใช่ประเภทพวกเทวบุตร
เทวดา ถูกขับเลยไอ้หยอง แต่ที่อยู่ได้ก็เพราะไอ้หยองมันก็เป็น
กรรมของมันเอง มันก็กรรมของไอ้หยอง

กรรมของเราเข้าใจไหม ต่างตัวต่างคนมีกรรมด้วยกันท่านจึง
ไม่ให้ประมาทกัน อยู่ด้วยกันได้


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  
DT014113

วิริยะ11

24 ก.พ. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  3266 

   ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย