ปุถุชนจะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ แลเป็นผู้เจริญอรหัตตมัคค ได้หรือไม่

 หิ่งห้อยน้อย  


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
ปุจฉา ... ???

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึง

๑.การที่บุคคลทั่วไปจะสามารถรู้ว่าภิกษุรูปใด หรือบุคคลใด
เป็นพระอรหันต์ หรือกำลังเจริญอรหัตตมัคคนั้นเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร

๒. การมีศีล ความสะอาด กำลังใจของตน และปัญญา จะรู้ได้อย่างไร


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


 

5,985


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย