ดุจ... ขอนไม้ที่ลอยน้ำ

 หิ่งห้อยน้อย  


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

      ขอนไม้ที่ลอยน้ำ


๐ ขอนใหญ่น้อย ลอยตาม กระแสน้ำ
ด้วยแรงกรรม ที่กระทำ แต่หนหลัง
มีสัมมาทิฏฐิ เป็นพลัง
ประคองขอน ให้ยัง ไหลลอยไป

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าท่อนไม้

จะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้ หรือฝั่งโน้น
จักไม่จมเสียในท่ามกลาง
จักไม่เกยบก
ไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับเอาไว้
ไม่ถูกน้ำวนๆ ไว้
จักไม่เน่าในภายใน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล
ท่อนไม้นั้นจักลอยไหลเลื่อนไปสู่สมุทรได้


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 

6,010


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย